כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 

הטבות לניצולי שואה נזקקים

חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים, התשס"ז-2007*
 
הגדרות

1.בחוק זה –
"ניצול שואה נזקק" – אדם הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980[1], שמתקיימים בו כל אלה:
(1) הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל;
(2) מתקיים בו אחד מאלה:  
(א)הוא קיבל תשלום לפי ההסכם שנחתם ביום י"ב בתשרי התשנ"ג (9 באוקטובר 1992) בידי שר האוצר הפדרלי של גרמניה ובידי ועדת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה**;
(ב) הוא קיבל תגמול לפי החוק הגרמני להקמת קרן "זיכרון, אחריות ועתיד" מיום א' באב התש"ס (2 באוגוסט 2000), למעט יורש של ניצול שואה שקיבל תגמול לפי החוק האמור***;
(3) הוא אינו זכאי לגמלה חודשית מהרפובליקה הפדרלית של גרמניה בשל רדיפות הנאצים, למעט תשלום כאמור בפסקה (2)(א);
(4)הוא אינו זכאי לתגמולים או להטבות לפי כל אחד מהחוקים הבאים:
(א)חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954[2];
(ב)חוק נכי רדיפות הנאצים;
(ג)חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992[3];
(ד)חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס-2000[4];
"הטבה" – לרבות פטור מלא או חלקי מתשלום או מאגרה, או אגרה מופחתת;
"השכרה ציבורית" – כהגדרתה בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998[5];
"חוק נכי רדיפות הנאצים" – חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957[6];
"מחוסר דיור" – מי שאין ולא היתה בבעלותו או בבעלות בן זוגו דירה או חלק בדירה והוא אינו מתגורר בדיור ציבורי;
"הרשות המוסמכת" – כמשמעותה בסעיף 2 לחוק נכי רדיפות הנאצים;
"השר" – שר האוצר.
בקשה לרשות המוסמכת 2.הוגשה בקשה לרשות המוסמכת, תחליט הרשות המוסמכת אם מתקיימים במבקש כל התנאים שבפסקאות (1) עד (4) להגדרה ניצול שואה נזקק שבסעיף 1.
דיור ציבורי3.(א)ניצול שואה נזקק, הזכאי ממשרד הבינוי והשיכון לסיוע בתשלום שכר דירה, זכאי לתוספת בשיעור של 10% מסכום הסיוע שהוא זכאי לו.
(ב)שר הבינוי והשיכון, בהסכמת השר, יקבע הוראות בדבר מתן עדיפות לדיור  בהשכרה ציבורית לניצולי שואה נזקקים מחוסרי דיור.
אגרת מקלט טלוויזיה 4.(א) ניצול שואה נזקק פטור מתשלומי האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965[7].
(ב)הפטור לפי סעיף זה יינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה, הוא ניצול שואה נזקק. 
מענק הטבות5.(א) ניצול שואה נזקק זכאי, אחת לשנה, למענק הטבות בסכום השווה ל-15% מהשכר הממוצע המחושב לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995[8] (בחוק זה – מענק הטבות).  
(ב)משרד האוצר ישלם את מענק ההטבות לניצול שואה נזקק, הזכאי למענק הטבות, בחודש אוגוסט של כל שנה.
ערר וערעור6.(א)הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשות המוסמכת כאמור בסעיף 2, רשאי לערור עליה לפני ועדת עררים, כמשמעותה בסעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה. 
(ב)על החלטתה של ועדת העררים ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה; בית המשפט המחוזי ידון בערעור בדן יחיד. 
(ג)על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון, אם נתקבלה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון. 
(ד)סדרי הדין שנקבעו לפי סעיפים 17 ו-17א לחוק נכי רדיפות הנאצים יחולו, בשינויים המחויבים, על ערר וערעור כאמור בסעיף זה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
מניעת כפל הטבות7.ניצול שואה נזקק הזכאי להטבה לפי חוק זה, ובאותו ענין שבתחומי ההטבה זכאי להטבה גם לפי כל דין או הסכם אחר, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן.
חיסיון מענק הטבות8.(א)זכות למענק הטבות אינה ניתנת להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך. 
(ב)הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על מענק הטבות ששולם באמצעות תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981[9], או באמצעות חברת דואר ישראל בע"מ, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לחוק הדואר, התשמ"ו-1986[10] (בסעיף זה – החברה), במשך שלושים ימים מיום ששולם, ואולם רשאים התאגיד הבנקאי או החברה, לפי הענין, לנכות ממענק ההטבות כל סכום שנתנו לניצול השואה הנזקק על חשבון מענק ההטבות.
הגבלת שכר טרחה9.(א)שר המשפטים רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, לקבוע, בצו, שיעורים מרביים לשכר הטרחה שמותר לקבל בעד טיפול בבקשה לרשות המוסמכת, לפי חוק זה. 
(ב)לא יידרש אדם, על אף האמור בכל הסכם, לשלם שכר טרחה בעד הטיפול בבקשה כאמור בסעיף קטן (א) בסכום העולה על השיעורים שנקבעו לפי אותו סעיף קטן; שילם אדם בעד הטיפול בבקשה כאמור שכר טרחה בסכום העולה על השיעורים שנקבעו לפי סעיף קטן (א), רשאי הוא לתבוע את החזרת הסכום העודף. 
ביצוע ותקנות10.השר ממונה על חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
תחילה ותחולה11.(א)תחילתו של חוק זה ביום ט"ו בתמוז התשס"ז (1 ביולי 2007) (בחוק זה – יום התחילה), ואולם לא תשולם ולא תינתן הטבה לפי חוק זה בעד התקופה שקדמה ליום התחילה.
(ב)אדם שהוכר כניצול שואה נזקק, זכאי להטבות לפי הוראות חוק זה בעד התקופה שבה הוא ניצול שואה נזקק, החל ב-1 בחודש שבו הגיש את הבקשה לרשות המוסמכת לפי סעיף 2.
הוראת שעה 12.בתקופה שמיום התחילה ועד ליום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) ייקרא סעיף 5(א) כך שבמקום "15%" יבוא "7.5%".

אהוד אולמרט-ראש הממשלה

אברהם הירשזון-שר האוצר
  
משה קצב-נשיא המדינה

דליה איציק-יושבת ראש הכנסת

 
 
* התקבל בכנסת ביום י"ב בטבת התשס"ז (2 בינואר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 105, מיום ה' בכסלו התשס"ו (6 בדצמבר 2005), עמ' 71.
[1] ס"ח התשמ"א, עמ' 30. 
** העתק ההסכם מופקד בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר וכל אדם רשאי לעיין בו.
*** BGB I. 1263; העתק החוק מופקד בלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר וכל אדם רשאי לעיין בו.
[2] ס"ח התשי"ד, עמ' 76.
[3] ס"ח התשנ"ב, עמ' 205.
[4] ס"ח התש"ס, עמ' 178.
[5] ס"ח התשנ"ט, עמ' 2.
[6] ס"ח התשי"ז, עמ' 163.
[7] ס"ח התשכ"ה, עמ' 106.
[8] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.
[9] ס"ח התשמ"א, עמ' 232.
[10] ס"ח התשמ"ו, עמ' 79.

ראה: ועדה שהקים השר הרצוג קבעה: תשלום חודשי לכל ניצולי השואה שאינם מקבלים כיום קיצבה

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.