כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 

הטבות למשפחות חד-הוריות

‏חוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב - 1992‏

‏1. הגדרות‏

בחוק זה -
"הורה יחיד" - תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו;
(2) הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה (א) או (ב), ובתנאי שאיןאדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו;
(א) הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;
(ב) היא עגונה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),התשנ"ה-1995;
(3) הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן-זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה ובתנאי שאין לו בן זוג אחר.
"השר" - שר העבודה והרווחה;
"ילד" - ילד כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי, שטרם מלאו לו 18 שנה.

‏2. הכשרה מקצועית‏

הורה יחיד זכאי לקדימות בהכשרה מקצועית לפי כללים ותנאים שקבע השר בתקנות.

‏3. מעונות יום‏

הורה יחיד זכאי לקדימות בקבלת ילדיו למעון יום; השר יקבע בתקנות כללים מיוחדים לענין התחשבות בהכנסת ההורה היחיד לענין דמי האחזקה במעון.

‏4. הלוואה לשיכון‏

הורה יחיד למעט הורה יחיד כאמור בפסקה (4) להגדרת הורה יחיד זכאי להלוואה מוגדלת מאת המדינה או מטעמה לצרכי דיור, בשיעורים, בתנאים ובכללים שקבע שר הבינוי והשיכון לאחר התייעצות בשר.

‏5. בית-הדין לעבודה‏

לבית-הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון ולפסוק בכל תובענה הנובעת מחוק זה.

‏6. ביצוע ותקנות‏

(א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) וסעיפים 3 ו-4 יותקנו בהסכמת שר האוצר.
(ג) תקנות לפי סעיף קטן (א) וסעיפים 2, 3 ו-4 טעונות אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

‏7. תיקון חוק הבטחת הכנסה‏

בחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980 -
(1) בסעיף 1, אחרי הגדרת "גימלה" יבוא:
"הורה יחיד" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק משפחות חד-הוריות התשנ"ב-1992;"
(2) בסעיף 2(א), במקום פסקה (5) יבוא:
"(5) היא אם או הוא הורה יחיד אשר לילד שבהחזקתם טרם מלאו 7 שנים;"
(3) בסעיף 5(א), במקום פסקה (2) יבוא:
"(2) בשיעור המוגדל -
(א) לפי הפרטים 1 עד 6 לתוספת, לפי הענין - אם הזכאי לגימלה הוא אחד המנויים בפסקה (4) של סעיף 2(א).
(ב) לפי הפרטים 7 או 8 לתוספת, לפי הענין - אם הזכאי לגימלה הוא אחד המנויים בפסקה (6) של סעיף 2(א) או אם הוא הורה יחיד."

‏8. תיקון חוק הביטוח הלאומי‏

אחרי הסעיף 114 לחוק הביטוח הלאומי יבוא:
115. "מענק לימודים"
(א) בסעיף זה -
"הורה יחיד" - כמשמעותו בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב-1992;
"שנת לימודים" - התקופה שמיום 1 בספטמבר של כל שנה עד יום 31 באוגוסט של השנה שלאחריה;
(ב) בתחילת כל שנת לימודים, ישלם המוסד להורה יחיד, שמשתלמת לו קיצבת ילדים בעד הילד הראשון שבמנין ילדיו, מענק לימודים בשיעור של 18% מהשכר הממוצע בעד כל אחד מילדיו אשר לפני יום א' בטבת שבאותה שנת לימודים יימצא שמלאו לו שש שנים ולא מלאו לו אחת עשרה שנים.
(ג) מענק לפי סעיף זה ישולם מאוצר המדינה שיעביר למוסד מדי שנה, בסמוך לפני מועד התשלום, את כל הכספים הדרושים לביצוע התשלומים לפי סעיף זה, לרבות ההוצאות המינהליות של המוסד הנובעות מכך."

הערות שוליים


( 1)‏ הערה: פורסם בס"ח 1390, התשנ"ב, עמ' 147, ת"ת 24.3.92. תוקן בס"ח 1454, התשנ"ד, עמ' 92.

(2)‏ הערה: פורסם בס"ח 1390, התשנ"ב, עמ' 147, ת"ת 24.3.92. תוקן בס"ח 1454, התשנ"ד, עמ' 92.

(3)‏ ס' 1 - הורה יחיד - בנוסח המקורי:
"הורה יחיד" - תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו;
(2) הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות, ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה במשך שנתיים לפחות;
(3) היא עגונה - כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי ‏[‏נוסח משולב‏]‏, התשכ"ח-1968 (להלן-חוק הביטוח הלאומי);
(4) הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה."
בת' 2, ת"ת 10.3.94, פסקאות (2) ו-(3) הוחלפו לנוסח דלעיל. פסקה 4 המקורית סומנה כ-(3) ונתווספה הסייפא המתחילה במילים "ובתנאי שאין...".

לחץ כאן לזכויות משפחה חד-הורית – שאלות ותשובות-דוד שי, חילן טק בע"מ

לחץ כאן לפורום משפחות חד-הוריות

לחץ כאן למשפח"ה

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.