כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 

סיוע ליזמים לחברות מתחילות ולמשקיעים ב-START-UPS

כללי
 
1 – א
משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן – "המשרד") מסייע לחיזוק ולהרחבת הבסיס הטכנולוגי של התעשייה בישראל באמצעות קרן מחקר המופעלת מכוח החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התשמ"ד-1984, (להלן – "חוק המו"פ")  ובאמצעות מגוון תכניות סיוע נוספות המופעלות במסגרת לשכת המדען הראשי של המשרד (להלן – "לשכת המדע"ר").

1 – ב
ההאטה בכלכלה העולמית בשילוב עם המציאות הבטחונית הישראלית הקטינו את ההשקעות בחברות הזנק, בעלות סיכון גבוה, וגרמו להקטנת מספר חברות ההזנק המוקמות. התערבות ממשלתית בכשל שוק זה נועדה לתת איתות חיובי למשקיעים, ליצור תמריץ למשיכת השקעות נוספות ולהקמתן של חברות הזנק, שעיקר פעילותן הוא מחקר ופיתוח,  ושמהוות מרכיב חיוני בעידוד הצמיחה ובהרחבת פעילות המו"פ במדינת ישראל.

1 – ג
מטרת הוראה זו ליצור מסלול נוסף ונפרד שיופעל לתקופת זמן מוגבלת על מנת לתמוך בחברות הזנק חדשות. מהות התכנית הנוכחית היא השקעה של המדינה בהתאמה להשקעתו של גורם משקיע, אשר לא תעלה  על 50% מהיקף ההשקעה הנדרשת להפעלת חברת ההזנק, לתקופה של שנתיים. בגין חלקו היחסי של המימון הממשלתי בסך כל ההשקעה, תינתן אופצייה לגורם המשקיע לקניית מניות המדינה בחברת ההזנק .

2.הגדרות 
 
בהוראת מנכ"ל זו (להלן: "הוראת המנכ"ל"), תיוחד למונחים הבאים ההגדרה המופיעה בסעיף זה זולת אם נאמר אחרת במפורש בגוף הוראת המנכ"ל:

2 - א  "חברת הזנק"
חברה העומדת בכל התנאים הבאים: 

1) חברה  שפעילות המו"פ שלה היא פעילותה העיקרית.

2)  חברה שלא קיבלה מימון מעבר להון העצמי מבעלי מניותיה,למעט מימון  לצורך בדיקות היתכנות.

3)  חברה שהשיגה השקעה מקבילה מהמשקיע כמוגדר בסעיף  2 – ו.

4) חברה אשר עומדת לקום, או שקיימת 6 חודשים לכל היותר, בטרם מועד הגשת הבקשה, או שהוציאה ממועד הקמתה סכום כולל הנמוך ממיליון ₪.
 

בנוגע לחברה בתחום הביוטכנולגיה, לא יחולו התנאים המפורטים לעיל ויהיה על חברה זו לעמוד בכל התנאים הבאים:
1)   חברה  אשר פעילות המו"פ שלה היא  בתחום הביוטכנולוגיה או פיתוח הליך או מוצר טיפולי לבני אדם, שאינו מכשור רפואי, ואשר מחייב ניסויים קלינים.

2)   חברה אשר אין לה פעילויות מו"פ נוספות ואשר ההליך או המוצר כאמור טרם הגיעו לשלב ההיתכנות הטיפולית.

3)   חברה שהשיגה השקעה מקבילה מהמשקיע כמוגדר בסעיף 2 – ו.

2 - ב  "פעילות מו"פ"
תכנית למחקר ופיתוח שכתוצאה ממנה יימצאו הידע, התהליכים או השיטות לייצור מוצר חדש, או לשיפור מהותי במוצר קיים, או לפיתוח תהליך חדש, או לשיפור מהותי בתהליך קיים, שיש לה פוטנציאל מסחור ושאושרה על ידי ועדת ההשקעות (כהגדרתה להלן).

2 - ג  "תכנית עבודה"
תכנית עבודה לשנתיים של חברת הזנק, הכוללת פעילות מו"פ וכל פעילות אחרת הנדרשת למיצוי הפוטנציאל העסקי של חברת הזנק, המאושרת על ידי המשקיע וועדת ההשקעות בהתאם לסעיף 4 – א  להלן. אושרה תכנית עבודה לשנה אחת בלבד, תוגש תכנית השנה השנייה לאחר עמידה באבני הדרך אשר קבועים ומפורטים בתכנית העבודה.

 
2 - ד  "משקיע"
קרן הון סיכון או תאגיד שעיקר עיסוקו בהשקעה בהון סיכון, או, תאגיד המשקיע בתחום עיסוקו הטכנולוגי, אשר לרשותו הון עצמי מספיק לתמיכה בגיוס כספים, בעל ניסיון בהשקעה בחברות דוגמת חברת ההזנק או בתחום היזמות, התמיכה, ההקמה וההשקעה בתאגידים או מרכזי רווח בעלי פעילות מו"פ, וביכולתו לתרום משאבים כספיים ואחרים, הדרושים לפיתוח חברת ההזנק וכמו כן, הנו בעל יכולת ליווי לחברת הזנק בהסתמך על ביצועי עבר שלו ועל כוח אדם מקצועי המועסק על ידו, ואשר אושר על ידי ועדת ההשקעות.

2 - ה  "השקעת המדינה"

מימון במזומן הניתן לחברת ההזנק על ידי המדינה כנגד הון המניות של חברת ההזנק (פרט להשקעה באמצעות הלוואת גישור כאמור בסעיף 4-ב (1) להלן), לצורך מימון הביצוע של פעילות המו"פ של חברת ההזנק במסגרת תוכנית העבודה שלה, בהתאמה להשקעה המקבילה. השקעת המדינה תיעשה בתמורה למניות חברת ההזנק בהתאם לתנאי הוראת המנכ"ל והוראות הסכם המסגרת.

2 - ו   "השקעה מקבילה"

מימון במזומן הניתן לחברת ההזנק על ידי המשקיע כנגד הון המניות של חברת ההזנק (פרט להשקעה באמצעות הלוואת גישור כאמור בסעיף 4-ב (1) להלן), ונועד לביצוע תכנית העבודה של חברת ההזנק. גובה ההשקעה המקבילה יהיה לפחות בשיעור של השקעת המדינה וישלים אותה לפחות ל- 100% מהתקציב המאושר לחברת ההזנק לשתי שנות הפעילות הראשונות. השקעת המשקיע תיעשה בתמורה למניות חברת ההזנק בהתאם לתנאי הוראת המנכ"ל והוראות הסכם המסגרת.

אם ההשקעה המקבילה עולה על השקעת המדינה היא רשאית לכלול הוצאות מו"פ (בנוסף על אלו המכוסות על ידי השקעת המדינה) והוצאות מאושרות נוספות הנדרשות למימוש הפוטנציאל העסקי של חברת ההזנק.

2 - ז  "תקציב מאושר"

סך תקציב חברת ההזנק, כפי שאושר על ידי ועדת ההשקעות, המורכב מהשקעת המדינה ומההשקעה המקבילה.

2 - ח  "הוצאות מוכרות"
הוצאות לכיסוי פעילות המו"פ המוכרות בהתאם לנוהל הגשת בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ של לשכת המדע"ר (מס' 02-02) ובהתאם לנהלים הכספיים של קרן הזנק.

2 - ט "התחייבות חברת ההזנק"

חברת ההזנק תתחייב לקניית מניות המדינה בה בהתקיים ועל-פי התנאים המנויים בסעיף 5-ב להלן.

2 - י "ריבית"

שיעור הריבית שיקבע בהתאם להגדרת המונח "הפרשי הצמדה וריבית" הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 והתקנות שהוצאו מכוחו לשם חישוב שיעור הריבית כאמור.

2 - י"א "המדע"ר"

המדען הראשי של המשרד.

2 - י"ב "קרן הזנק"

קרן הזנק של המדע"ר במשרד, אשר פעילותה וסמכויותיה מוסדרים בהוראת המנכ"ל.

2 - י"ג "קרן תמורה"

קרן תמורה של המדע"ר במשרד.

2 - י"ד "הסכם מסגרת"

הסכם בין המדינה למשקיע לשם הסדרת התקשרות הצדדים במסגרתה של קרן הזנק.

2 - ט"ו "חברת אם זרה"

חברה אשר לא התאגדה במדינת ישראל ואשר חברת ההזנק מוחזקת בבעלותה המלאה.

3. ועדת היגוי וועדת השקעות
3 – א
לצורך ביצוע הוראת המנכ"ל מינה מנכ"ל המשרד ועדת השקעות (להלן: "ועדת ההשקעות") שחבריה הם:
1)       המדע"ר – יו"ר

2)       מנהל קרן הזנק – חבר

3)       נציג המשרד – חבר

4)       מנהל מינהל תעשיות עתירות ידע – חבר

5)       חשב המשרד  – חבר

6)       יועץ משפטי למדע"ר– חבר

7)       נציג אגף התקציבים במשרד האוצר – חבר

8)       ארבעה נציגי ציבור, בעלי ניסיון רלוונטי– חברים

לכל חבר ועדת השקעות ניתן למנות ממלא מקום.

 
3 – ב
לצורך קביעת מדיניות הפעלת הוראת המנכ"ל מינה מנכ"ל המשרד ועדת היגוי (להלן: "ועדת ההיגוי") שחבריה הם:

1)       המדע"ר – יו"ר

2)       חברי ועדת ההשקעות – חברים

3)       שני נציגי ציבור נוספים בעלי נסיון רלוונטי – חברים

לכל חבר ועדת היגוי ניתן למנות ממלא מקום.

3 – ג
שינוי במינוי חברי ועדת השקעות או ועדת היגוי שאינם מינויים מתוקף התפקיד, ייעשה על-ידי מנכ"ל המשרד.

3 – ד
מניין חוקי לקבלת החלטה בוועדת ההיגוי -  לפחות 7 מחברי הוועדה, בהם לפחות שני נציגי ציבור.

מניין חוקי לקבלת החלטה בוועדת ההשקעות – לפחות 6 מחברי הוועדה, בהם לפחות נציג ציבור אחד.     

3 – ה   תפקיד ועדת ההיגוי וסמכויותיה:
1)   לקבוע מדיניות בנוגע ליישום תכנית קרן ההזנק.

2)   לקבוע ולפרסם כללים ונהלים לביצוע הוראת המנכ"ל.

3)   לקבוע אמות מידה וסדר קדימויות בתקצוב קרן הזנק.

4)   לקבוע אמות מידה  לאישור משקיעים.

3 – ו    תפקיד ועדת ההשקעות וסמכויותיה:
1)   לאשר או לדחות בקשות לקבלת השקעת המדינה למימון תכניות עבודה של חברות הזנק, לאשר  תקציביהן ולהציב תנאים לאישורן.

2)   לאשר או לדחות השקעות בחברות הזנק, לרבות קביעת תנאים בנוגע לזכויות המדינה מכוח הסכם המסגרת.

3)   לאשר משקיעים בהתאם לאמות המידה  שקבעה ועדת ההיגוי ולהאריך את תוקף ההתקשרות עם אותם משקיעים ולהתאים ו/או לשנות את תנאיהם.

4)   לדון במתן אישורים בנוגע לשמירת הידע ולזכויות הייצור בישראל בהתאם לסעיף 9 להלן.

5)   לעקוב אחר ביצוע תכנית העבודה של חברת ההזנק ולהחליט על הפסקת תמיכה.

6)   לאשר פעולות ועסקות במניות המדינה בחברות הזנק.

7)   לאשר תאגיד או גורם אשר חורג במידה סבירה מהגדרת המונח "חברת הזנק" בסעיף 2 –א.

8)   לאשר תאגיד או גורם אשר חורג במידה סבירה מהגדרת המונח "משקיע" בסעיף 2 –ד.

3 – ז    אישור מסמכי ההשקעה בחברות ההזנק:
ועדת ההשקעות מסמיכה את מנהל קרן הזנק והיועץ המשפטי לאשר את מסמכי ההשקעה בחברת ההזנק בהתאם לאישור ההשקעה של חברת ההזנק על ידי ועדת ההשקעות.

4. השקעת המדינה 
4 – א  התנאים לקבלת השקעת המדינה
1)  אישור ועדת השקעות לקבלת השקעת מדינה.

2)  קיומה של תכנית עבודה לשנתיים, הכוללת פעילות מו"פ וכל פעילות אחרת הנדרשת למיצוי הפוטנציאל העסקי של חברת ההזנק, שאושרה על ידי המשקיע.

3)  קיומו של משקיע  המממן את ההשקעה המקבילה הנדרשת.

4)  קיומו של הסכם מסגרת.

5)  הבטחת זכויותיה של המדינה בחברת ההזנק כפי שיפורט בהסכם המסגרת עם המשקיע וההתחייבויות כלפי המדינה המפורטות בהסכם המסגרת כאמור, וכל זאת להנחת דעתה של המדינה.

4 – ב  ביצוע השקעת מדינה
1)לצורך ביצוע תכנית העבודה תשקיע המדינה במזומן, במקביל למשקיע, בהון המניות של חברת ההזנק בלבד או באמצעות הלוואת גישור המירה למניות חברת ההזנק בלבד לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים, בשיעור השווה להשתתפות של עד 66% מההוצאות פעילות המו"פ הישירות המאושרות ולא יותר מ-50% מסך תכנית העבודה.

2)השקעת המדינה לא תעלה על סך של 5,000,000 ש"ח לתקופת ביצוע של שנתיים ולא תעלה על גובה ההשקעה המקבילה.

3)השקעת מדינה תחול רק על חברת הזנק שלא קיבלה ואינה מקבלת מהממשלה הטבה נוספת על פעילות המו"פ שלגביה התבקשה השקעת המדינה.

4)חברת ההזנק לא תהיה רשאית לבקש מענקי ו/או הלוואות מו"פ במסלולי התמיכה של המדען הראשי בתקופה החופפת לתקופת ביצוע תכנית העבודה במסגרת הוראת המנכ"ל, למעט פעילויות מו"פ במסגרת תכנית המו"פ האירופית. 

5)תקופת ביצוע תכנית העבודה בגינה זכאית חברת ההזנק להשקעת מדינה תהיה שנתיים. ועדת השקעות תהיה מוסמכת להאריך תקופה זו לשנה נוספת אחת לכל היותר, ללא הגדלה  בתקציב המאושר.

6)במקרים בהם המשקיע מעוניין לבצע השקעה באמצעות חברת אם זרה, תבוצע השקעה כך שהמשקיע ישקיע את ההשקעה המקבילה בהון המניות של חברת האם הזרה והמדינה תשקיע את ההשקעת המדינה בהון המניות של חברת ההזנק וזאת על פי התנאים הקבועים בהסכם המסגרת.

4 – ג הזכויות הצמודות למניות המדינה

1)  מניות המדינה בחברת ההזנק יהיו מסוג מניות בכורה, המקנות זכות עדיפה בפירוק ובחלוקת דיבידנד, זכות מצרנות, זכות סירוב ראשון במכירה, זכות הצטרפות ו/או השתתפות במכירה והגנה מפני דילול (לרבות הגנת ערך מלא כאמור בסעיף 4-ג (4) להלן).

2) מניות המדינה יהיו נטולות זכויות הצבעה באסיפות הכלליות של חברת ההזנק וזכויות למינוי חברים בדירקטוריון חברת ההזנק וכל זכות ניהול אחרת (להלן: "מגבלת ניהול ושליטה").

3) עובר להעברת מניות המדינה לידי המשקיע או לצד ג', יומרו אוטומטית מניות המדינה למניות בכורה שוות ערך מהסוג אשר הוקצו למשקיע במסגרת ההשקעה במשותפת של המשקיע והמדינה בחברת ההזנק אשר אין בצידן מגבלת ניהול ושליטה.

4) מניות המדינה יקבלו הגנת ערך מלא בפני דילול (Full Ratchet) במקרה בו חברת ההזנק תבצע גיוס הון עתידי, כנגד השקעה בהון המניות של חברת ההזנק, כאשר המשתתף באותו גיוס הוא  רק המשקיע שהשקיע יחד עם המדינה בחברת ההזנק, במחיר למניה הנמוך מהמחיר למניה בהשקעה של המדינה כקבוע בהסכם ההשקעה בחברת ההזנק; ובלבד שעד לאותו גיוס לא בוצעה בחברת ההזנק השקעה על ידי גורם אחר שאינו המשקיע.

5)פרט למגבלת ניהול ושליטה, מניות המדינה בחברת ההזנק תענקנה את מלוא הזכויות המוענקות למשקיע בנוגע לחברת ההזנק ו/או הצמודות למניות חברת ההזנק המוענקות למשקיע, אלא אם כן תסכים קרן הזנק אחרת.

6)על חברת ההזנק יהיה לקבל את הסכמת המדינה בכתב כתנאי לתוקפן של החלטות המהותיות הבאות:

6.1 שינוי במסמכי היסוד של חברת ההזנק הפוגע בזכויות מניות חברת ההזנק המוחזקות בידי המדינה למעט פגיעה בזכויות מניות אלו עליהן הסכימו המדינה והמשקיע בכתב.

6.2במקרה שחברת ההזנק החליטה על שינוי מהותי של פעילותה לתחום החורג מהתחום הטכנולוגי לגביו קיבלה אישור מראש לכך של ועדת ההשקעות.

6.3 החלטות מהותיות אחרות כפי שייקבעו על ידי ועדת ההיגוי ועליהן תימסר למשקיע הודעה כפי שיפורט בהסכם המסגרת.

7)  אופציית מכירה כלפי חברת ההזנק (סעיף 5 – ב להלן).

8)  זכות למכור את מניות חברת ההזנק המוחזקות על ידי המדינה במסגרת הליך הפרטה של קרן הזנק (סעיף 5 – ד להלן).

9)  זכות לקבלת דיווחים מהמשקיע ומחברת ההזנק.

10) זכות הצטרפות למכירה של מניות חברת ההזנק המוחזקות על ידי המשקיע.

11) מניות המדינה בחברות ההזנק יוחזקו בידי קרן תמורה.

5. רכישת מניות המדינה

 5- א אופציה לרכישת מניות המדינה בידי משקיע

המשקיע רשאי בכל עת, עד לתום שבע שנים וביחס לחברת הזנק בתחום הביוטכנולוגיה עד לתום עשר שנים, החל מיום ביצוע ההשקעה בחברת ההזנק או עד ליום הנפקתה לציבור, לפי המוקדם מביניהם, לרכוש מהמדינה את כל מניותיה בחברת ההזנק (ובכלל זה גם כל מניות של חברת ההזנק שירכשו ע"י המדינה בעתיד, אם ירכשו), בתשלום אחד, במחיר פדיון השווה לסך השקעת המדינה בפועל בחברת ההזנק בתוספת ריבית כדלהלן (להלן: "אופצית הרכישה"):

1.במשך שלוש השנים הראשונות וביחס לחברת ההזנק בתחום הביוטכנולוגיה במשך חמשת השנים הראשונות, תהיה אופציית הרכישה ניתנת למימוש בתמורה לסך השקעת המדינה בפועל במניות חברת ההזנק בתוספת ריבית כהגדרתה בסעיף 2 – י לעיל בגין התקופה שממועד ביצוע ההשקעה ועד למועד מימוש אופצית הרכישה.

2.בשנים הרביעית והחמישית וביחס לחברת הזנק בתחום הביוטכנולוגיה במשך השנים השישית והשביעית, תהיה אופציית הרכישה ניתנת למימוש בתמורה לסך השקעת המדינה בפועל במניות חברת ההזנק בתוספת ריבית כהגדרתה בסעיף 2 – י לעיל בגין התקופה שממועד ביצוע ההשקעה ועד לתום השנה השלישית וביחס לחברת הזנק בתחום הביוטכנולוגיה עד לתום השנה החמישית, ובתוספת ריבית כהגדרתה בסעיף 2 - י לעיל ועוד ריבית בשיעור של 2% בגין השנים הרביעית והחמישית וביחס לחברת הזנק בתחום הביוטכנולוגיה בגין השנים השישית והשביעית.

3.בשנים השישית והשביעית, וביחס לחברת הזנק בתחום הביוטכנולוגיה במשך השנים השמינית, תשיעית ועשירית, תהיה אופציית הרכישה ניתנת למימוש בתמורה לסך השקעת המדינה בפועל במניות חברת ההזנק בתוספת ריבית כהגדרתה בסעיף 2 – י לעיל בגין התקופה שממועד ביצוע ההשקעה ועד לתום השנה השלישית וביחס לחברת הזנק בתחום הביוטכנולוגיה עד לתום השנה החמישית, ריבית כהגדרתה בסעיף 2 – י לעיל ועוד ריבית בשיעור של 2% בגין השנים הרביעית והחמישית וביחס לחברת ההזנק בתחום הביוטכנולוגיה בגין השנים השישית והשביעית, ובתוספת ריבית כהגדרתה בסעיף 2 – י לעיל ועוד ריבית בשיעור של 4%, וזאת בגין השנים השישית והשביעית וביחס לחברת הזנק בתחום הביוטכנולוגיה בגין השנים השמינית, תשיעית ועשירית.

5 – ב התחייבות חברת ההזנק

בקרות האירועים המפורטים להלן ובכפוף להוראות חוק החברות, התשנ"ט–1999 וכל דין, תהיה למדינה זכות לחייב את חברת ההזנק לרכוש ממנה את כל מניותיה וזאת במחיר האמור בסעיף 5 – א לעיל או על פי שוויין במועד האירוע, הנמוך מבין השניים (להלן: "אופצית המכירה"):

(א)  במקרים של הפיכת חברת ההזנק לחברה זרה בין אם פרטית או ציבורית ("היפוך שרוול"), בעקבות מיזוג, רכישה, ארגון מחדש ו/או כל אירוע או עסקה דומים, ואשר בהם המדינה אינה מקבלת מזומנים או מניות בחברה ישראלית אחרת עבור מניותיה (כגון בעסקת החלפת מניות עם חברה זרה). ובלבד שאם במקרים כאמור לא תוכל חברת ההזנק לרכוש את מניות המדינה לפני האירוע, תרכוש החברה הזרה את המניות שיוחזקו ע"י המדינה.

(ב)  עובר להנפקת חברת ההזנק לציבור במדינת ישראל או בחו"ל. ובלבד שבמקרים בהם לא תוכל חברת ההזנק לרכוש את מניות המדינה לפני ההנפקה, תרשמנה כל מניות המדינה למסחר ותימכרנה כחלק מההנפקה, ואם מכירת מניות המדינה אינה אפשרית לא תהיה לגביהן חסימה כלשהי למעט חסימה הנובעת מחקיקה או דרישות הבורסה בה תונפק חברת ההזנק.

5- ג  הפסקת מימון

החליט דירקטוריון חברת ההזנק להפסיק את פעילותה ולהשיב את כספי המשקיעים – תקבל המדינה החזר יחסי למניותה כקבוע בהסכם המסגרת.

5 – ד הפרטת קרן הזנק (מכירת כלל אחזקות המדינה בחברות הזנק)

למדינה תהיה הזכות למכור לצד ג' את כל אחזקותיה בכל חברות ההזנק בהן השקיעה המדינה באמצעות ובמסגרתה של קרן הזנק. אם תתרחש מכירה לצד ג' כאמור, תימכרנה אחזקותיה של המדינה גם באותן חברות הזנק בהן בוצעה השקעה משותפת של המשקיע והמדינה במסגרת קרן הזנק כך שתתאפשר ביצוע מכירה  ללא מימוש זכויות אשר ניתנו למשקיע או לכל גורם אחר, למעט זכות המשקיע לרכוש את מלוא המניות שהוחזקו על ידי המדינה בכל אחת מאותן חברות הזנק בהן בוצעה השקעה משותפת של המדינה והמשקיע במסגרת קרן הזנק במחיר ובהתאם לאופצית הרכישה כאמור בסעיף 5 - א לעיל, וזאת למשך יתרת התקופה בה תחול אופציית הרכישה ביחס לכל חברת הזנק בהתאמה.

6.  תמלוגים
השקעת המדינה שתינתן במסגרת מסלול זה לא תחוייב בתשלום תמלוגים.

7.   הגשת הבקשה 
בקשה למימון תוגש לידי מנהל קרן הזנק, ותכלול טופס בקשה לתמיכה בתכנית המו"פ של חברת ההזנק (מס' 02-02) למשך שנתיים, ושאלון למשקיע. טפסי בקשה למענק ניתן לקבל בלשכת המדע"ר, ובאתר האינטרנט של המשרד שכתובתו : www.moital.gov.il/heznek.htm

8.חובת דיווח 
מערכת הדיווח בכל שלבי הפרויקט תהיה בהתאם לנהלים הרלוונטיים של לשכת המדע"ר, כפי שמופיעים בספר נהלי לשכת המדע"ר. 

9.שונות
9 – א

על חברת ההזנק הנהנית מהשקעת המדינה יחולו הוראות חוק המו"פ הנוגעות לחובות שלא להעביר לאחר  את הידע, הזכויות עליו ואת זכויות הייצור שיופקו מהמחקר ומהפיתוח ללא אישור מוקדם של ועדת ההשקעות.

9 – ב

נהלי לשכת המדע"ר, כפי שייקבעו ויפורסמו מעת לעת, הם חלק בלתי נפרד מהוראת המנכ"ל ובשינויים המתחייבים מהם.

9 – ג

הסכומים הנקובים בהוראת המנכ"ל נקבעו במונחי תקציב 2001, ויעודכנו בתחילת כל שנה על פי שיעור ההתייקרות שייקבע.

9 – ד

אישור פרויקטים במסגרת קרן ההזנק  יהיה בהתאם לסכומים שתוקצבו לכך בתקציב המדינה ובהתאם לשיקול דעת  ועדת ההשקעות. 

אין לראות בהוראת המנכ"ל התחייבות מטעם המשרד לתשלום כלשהו לחברת הזנק.

10. התחייבות לשמירה על דיני הקניין הרוחני 
חברת ההזנק תתחייב כי תשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת ישראל. ידוע לחברת ההזנק כי אם תורשע בעבירה על דיני הקניין הרוחני יהיה המשרד רשאי לבטל למפרע כל הטבה, מענק, הלוואה, הטבת מס או יתרון כספי אחר, כולם או חלקם, ולדרוש את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק. 

11. תוקף ההוראה ותחולתה

תוקף הוראת המנכ"ל מיום חתימתה.

   

רענן דינור 

המנהל כללי

ירושלים, כ' בסיוון תשס"ד 9 ביוני 2004

תכנית הזנק

תנופה - סיוע למיזמים טכנולוגיים מתחילים

מינהלת החממות הטכנולוגיות

תמיכה במכוני מחקר

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.