כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז להקמת מאגר מנהלי תיקי השקעות ברשות שדות התעופה

27/12/2009

מכרז פומבי מספר 2009/070/585/00 להקמת מאגר מנהלי תיקי השקעות, עבור רשות שדות התעופה

1. רשות שדות התעופה מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למכרז שבנדון. רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

א. מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, הינו תאגיד הרשום כדין בישראל.

ב. מציע כנ"ל, אשר במהלך תקופה של 5 שנים רצופות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, העניק שירותי ניהול תיקי השקעות, כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (בהתאמה: "שירותי ניהול תיקי השקעות" ו – "החוק").

ג. מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, הינו בעל רישיון מנהל תיקים שניתן על פי החוק מאת הרשות לניירות ערך, כשהרישיון האמור תקף על שמו של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.

ד. מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, מעסיק בו זמנית, לפחות 3 מנהלי תיקי השקעות כשכל אחד מהם הנו בעל רישיון מנהל תיקים שניתן על פי החוק מאת הרשות לניירות ערך, כשהרישיון האמור תקף על שמו של מנהל תיק ההשקעות נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.

ה. מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מבצע שימוש במערכות ממוחשבות המקושרות לבורסה לניירות ערך בתל אביב, לצורך הענקת שירותי ניהול תיקי השקעות.

ו. מציע כנ"ל, אשר שווים הכולל של תיקי ההשקעות שנוהלו על ידו נכון ליום 31.12.2008 ובנפרד, נכון ליום 31.12.2009,  עלה על 1,000,000,000 ₪, וזאת בנפרד נכון לכל אחד מהמועדים האמורים.

לצורך סעיף זה: "תיק השקעות" – תיק השקעות, בכל היקף שהוא, המנוהל בפועל על ידי המציע נכון למועד הרלוונטי (31.12.2008 ו – 31.12.2009, לפי העניין), על פי הסכם ניהול תקף בכתב, אשר למען הסר ספק, אינו כולל, ניהול קרן נאמנות ו/או קרן השתלמות ו/או קופת גמל ו/או קופה מרכזית לפיצויים ו/או קופות פיצויים אישיות למעסיק.

ז. מציע כנ"ל, אשר הוא ומנהלו הכללי ושאר המועסקים במציע שהנם לפחות בדרג של סגן מנהל כללי, לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירות נגד ביטחון המדינה, בעבירות עפ"י חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בעבירות על-פי חוק הפקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, והכל בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז.

ח. מציע כנ"ל, המנהל עסקיו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

ט. מציע כנ"ל אשר הוא ו/או מי מטעמו שילמו את דמי ההשתתפות.

מציע אשר סיפק שירות לרשות והחוזה עימו בוטל על-ידי הרשות עקב אי עמידת המציע בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה, היה והגיש הצעה הצעתו תפסל על הסף.

2. מובהר בזאת, כי לצורך הוכחת עמידה בתנאים המקדמיים המצטברים המפורטים בסעיפים 1ב' ו-1ו' לעיל, יוכל המציע בלבד, להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי תאגיד העומד באיזה מהתנאים המקדמיים הנקובים בסעיפים 1ב' ו-1ו' לעיל ואשר פעילותו נרכשה על ידי המציע, לרבות בדרך של מיזוג.

הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי פרט לאמור בסעיף 2 זה לעיל, דרישות התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המופיעות במסמכי המכרז צריכות להתקיים במציע עצמו ולא "בגוף משפטי אחר", אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש בתנאים המקדמיים ו/או ביתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

"גוף משפטי אחר" לעניין זה: כל גוף משפטי שאיננו המציע, לרבות גוף משפטי הקשור בקשר משפטי כלשהו עם המציע (לרבות קשר שנוצר במסגרת הליך מיזוג חברות, קשר בין חברת אם לחברת בת, קשר של חברות אחיות, חברה הקשורה בקשרי "שרשור משפטי" ישיר או עקיף) וכיו"ב.

3. אין להגיש הצעות במשותף, דהיינו הצעה אחת המוגשת על-ידי שני מציעים במשותף, או יותר.

4. ההליך התחרותי במכרז יתבצע בשלב אחד הכולל שני שלבי משנה כאשר תחילה תכריע הרשות בדבר עמידתם של המציעים בתנאים המקדמיים הנקובים במכרז ולאחר מכן תבחן את איכות המציעים וההצעה ואף תדרג את ההצעות שעמדו בתנאים המקדמיים בהתאם לציוני האיכות שקיבלו. כל המציעים אשר הצעתם עמדה בתנאים המקדמיים יבחרו כזוכים במכרז ויצורפו למאגר מנהלי תיקי ההשקעות אותו תנהל הרשות. הרשות תהיה רשאית להתקשר מעת לעת עם מנהלי תיקים הכלולים במאגר לצורך קבלת שירותי ניהול תיקי השקעות, על פי סדר דירוג הצעתם, וזאת בהתאם ובכפוף לשאר הוראות מסמכי המכרז.

5. המאגר אותו תקים הרשות במסגרת המכרז יעמוד בתוקפו לתקופה שלא תעלה על 10 שנים (להלן: "תקופת תוקפו של המאגר"). הרשות תהיה רשאית לחתום על חוזה עם איזה מהמציעים הזוכים במהלך כל תקופת תוקפו של המאגר, ובלבד שתקופת ההתקשרות עם הזוכה כאמור לא תעלה על תקופת תוקפו של המאגר. תקופת ההתקשרות, תחל במועד חתימת החוזה, תימשך 12 חודשים לאחר המועד האמור. תקופת ההתקשרות תתחדש מידי שנה אלא אם כן הודיעה הרשות בלבד לזוכה, 30 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או לפני תום כל תקופה מוארכת שלה, על רצונה להפסיק את ההתקשרות.

6. כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז באופן ובמועדים המפורטים להלן:

א. במשרדי הרשות שבטרמינל 1 קומה 2 חדר 209B – אגף הלוגיסטיקה ("משרדי הרשות"), וזאת עד ליום 17/01/2010, בימים א' - ה', בשעות: 10:00-12:00.

ב. באתר האינטרנט של הרשות: www.iaa.gov.il ("אתר האינטרנט").

7. א. על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו  דמי השתתפות בסך של 500 ₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזרו. התשלום הינו בעבור ההשתתפות במכרז בלבד ואינו מקנה למשלם כל זכות אחרת לגבי המכרז.

ב.  מציע המבקש להשתתף במכרז יוכל לשלם את דמי ההשתתפות באופן ובמועדים המפורטים להלן. יודגש, כי לא ניתן יהיה לשלם עבור ההשתתפות במכרז לאחר מועדים אלו:

1. בכרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט, עד ליום 15/01/2010 בשעה: 14:00.

2. באגף התקבולים של הרשות הנמצא במשרד הראשי בנתב"ג, קומת הכניסה, וזאת לא יאוחר מיום 17/01/2010 במהלך הימים א' - ה', בין השעות: 10:00-12:00 (לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי).

ג. תשומת לב המציעים לשוני בין המועד האחרון לתשלום באינטרנט לבין המועד האחרון לתשלום במשרדי הרשות.

ד. מועד האחרון להגשת הצעות הינו 18/01/2010 עד השעה 10:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות") בתיבת המכרזים הנמצאת ברשות שדות התעופה, בנמל התעופה בן-גוריון, בבניין המשרד הראשי, במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) שבקומה 1 חדר 140. הצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו ולא יידונו.

ה. הרשות אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.  ועדת המכרזים ברשות שומרת על זכותה לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, בכל עת, הכל כמפורט במסמכי המכרז.  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים ויתר הפרטים המחייבים ביחס להליך המכרז ולתנאיו הם כמפורט במסמכי המכרז בהם ניתן לעיין באופן ובמועדים המפורטים בסעיף 5 לעיל. מודגש ומוצהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה  שלעיל יגברו  תנאי  מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות. כתובתנו באינטרנט www.iaa.gov.il

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.