כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז לצורך התקשרות בהסכם מסגרת לביצוע ביקורות ובקרות במשרד ראש הממשלה

1/01/2010

מכרז פומבי מס'  27/09 לצורך התקשרות בהסכם מסגרת לביצוע ביקורות ובקרות במשרד ראש הממשלה

משרד ראש הממשלה (להלן - "המשרד") מבקש לקבל הצעות לצורך התקשרות בהסכם מסגרת לביצוע ביקורות ובקרות עבור חשב ו/או מבקרת הפנים של המשרד (להלן: "השירותים").

בכוונת המשרד להתקשר בהסכם מסגרת עם שלושה זוכים בעלי הציון הגבוה ביותר בהתאם לאמות המידה הקבועות במסמכי המכרז. הזמנת השירותים מהזוכים בהתאם להסכם המסגרת תיעשה בדרך של ביצוע הזמנות מפעם לפעם, בתקופת ההסכם. הזמנות כאמור יבוצעו ע"י המשרד לאחר ביצוע הליך תחרותי כמפורט במסמכי המכרז.

יודגש, כי המשרד שומר לעצמו את הזכות, לבחור ביותר משלושה זוכים או פחות משלושה זוכים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.

תקופת ההסכם עם כל זוכה תהיה לשנה מיום חתימתו וכפוף לתנאיו. ההסכם יפוג אוטומטית בתום תקופתו. אולם המשרד יהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להאריך את ההסכם לתקופה/ות נוספת/ות שלא תעלנה כל אחת על שנה, ויחד לא תעלנה על שנתיים נוספות מעבר לשנת ההתקשרות  הראשונה, וזאת בהודעת המשרד בכתב שתשלח עד 30 יום מראש.

במכרז רשאים להשתתף רק  מציעים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן:

1.1  מציע המחזיק בכל אישור ו/או רישיון ו/או רישוי ו/או היתר הנדרשים על פי כל דין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, כשהם תקפים;

1.2 מציע העומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

1.3 מציע בעל ניסיון קודם של 3 שנים לפחות בביצוע עבודות בתחום ביקורת פנים ו/או ביקורת חקירתית.

לעניין ס"ק זה, "ניסיון קודם", משמעו ניסיון שצבר המציע מיום 1.1.2005 ועד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.

1.4  אם המציע הוא גוף מואגד, התאגיד רשום כדין במרשם הרלוונטי בישראל;

1.5  מציע המצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של 10,000 ש"ח שתוקפה עד תאריך 18.4.2010 כאמור במסמכי המכרז.

1.6 מציע שאינו "קבלן כח אדם", כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו - 1996.

התנאים המפורטים לעיל הם תנאי סף ומציע שלא יעמוד בהם, הצעתו תהא פסולה ולא תידון כלל.

יובהר, כי לאור מורכבות עבודת הביקורת הנדרשת למשרד וההתמחות הייחודית הנדרשת מהזוכים, נקבע תנאי הסף האמור בס"ק 1.3 לעיל.

ביצוע ביקורת בדומה לנדרש עפ"י תנאי מכרז זה ועריכת בדיקות חוזרות ליישום המלצות לתיקון הליקויים, הוא תהליך אשר עשוי לערוך מספר שנים, ומכאן הדרישה לניסיון קודם של מספר שנים.

ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרד ראש הממשלה ברחוב קפלן 3 בנין ג' קריית בן גוריון, ירושלים. לקבלת מסמכי המכרז יש לתאם עם גב' ורד פוטל אנקרי, מרכזת ועדת מכרזים, בטלפון 02-6705504.

שאלות ובקשות להבהרות יש להפנות לגב'  ורד פוטל אנקרי, מרכזת ועדת המכרזים, בכתב בלבד באמצעות הפקסימיליה במספר 02-5634389, לא יאוחר מיום 12.1.2010. טלפון לוודא קבלת הפקס: 02-6705504.

המעוניין להשתתף במכרז יגיש את הצעתו בהתאם לאמור במסמכי המכרז לתיבת המכרזים במשרד ראש הממשלה ברחוב קפלן 3 בנין ג' קריית בן גוריון, ירושלים, וזאת לא יאוחר מיום 20.1.2010 עד השעה 13:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות").

ועדת המכרזים רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות לתקופה נוספת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה שתפורסם מטעמה בדרך שתקבע על ידה.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.