מכרזים ממשלתיים

משרד האוצר יוצא במכרז לאספקת שירותי ניהול, ניתוח ובקרת חשבונות חשמל עבור משרדי הממשלה

22/01/2010

משרד האוצר
החשב הכללי - מינהל הרכש הממשלתי

מכרז מרכזי מספר מממ-8-2010
לאספקת שירותי ניהול, ניתוח ובקרת חשבונות חשמל עבור משרדי הממשלה (להלן: "המכרז")

 

1.         מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי, משרד האוצר (להלן: "עורך המכרז"), יוצא במכרז מרכזי לבחירת ספק מרכזי אחד (להלן – "המציע") לאספקת שירותי ניהול, ניתוח ובקרת חשבונות חשמל עבור משרדי הממשלה, יחידות הסמך, מוסדות ותאגידים נוספים עליהם חל חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ובכלל זה חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים, והכל כמפורט במכרז.

2.         הזוכה יהא זכאי לתשלום חודשי קבוע חודשי בגין ניהול, ניתוח ובקרת חשבונות חשמל. כמו כן, יהא זכאי לתשלום אשר יחושב מהחזר תשלומים (זיכוי) המתקבל מחברת החשמל ותשלום בגין חיסכון והתייעלות והכל על פי העקרונות המפורטים במכרז.

3.         תקופת ההתקשרות במכרז זה הינה ל- 24 חודשים. לעורך המכרז שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות עם הספק הזוכה עד שלוש שנים נוספות, עד שנה בכל פעם, במספר תקופות ופעמים כפי שיוחלט על ידו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.

4.         עורך המכרז אינו מתחייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, והוא יהיה רשאי לבטל את המכרז כולו או חלקו, או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

5.         תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף):

            5.1       ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובת מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו- 1976.

            5.2       המציע מתחייב לעמוד בדרישות תשלומים סוציאליים, לשלם שכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך תקופת ההתקשרות.

            5.3       היקף החשבונות שנבדקו על ידי המציע, בתחום מתן השירותים נשואי מכרז זה, לא פחת מ- 20,000,000 ₪ (במילים: עשרים מיליון ש"ח), בכל אחת מהשנים 2007, 2008.

            5.4       המציע בעל וותק מינימאלי בשלושת השנים האחרונות ברצף, נכון למועד הגשת ההצעות, בתחום מתן השירותים נשואי מכרז זה.

            5.5       למציע לפחות חמישה לקוחות בתחום בקרת חשבונות חשמל, בעלי היקף חשבונות חשמל של 300,000 ₪ לשנה, להם הוא מספק שירות שוטף במהלך 12 החודשים האחרונים, נכון למועד הגשת ההצעות.

            5.6       למציע לפחות חמישה לקוחות בתחום החיסכון בעלויות חשמל אשר לכל אחד מהם נחסכו לפחות 100,000 ₪ בכל שנה מהשנים 2007 ו- 2008, לאחר יישום המלצות המציע.

            5.7       למציע תוכנה ייעודית לניהול בסיס נתוני ציוד, חשבונות ושירותים בתחום החשמל העונה על כל הדרישות המקצועיות המפורטות במכרז זה.

            5.8       המציע מתפעל באופן שוטף שירות תמיכה טלפוני ללקוחות עסקיים המונה לפחות 4 נציגים.

            5.9       המציע מעסיק לפחות 4 בקרים העוסקים באופן שוטף בניתוח ובקרת עלויות חשמל ולפחות מהנדס חשמל אחד בעל ניסיון של שנה לפחות במתן פתרונות להתייעלות וחיסכון בהוצאות החשמל

            5.10     ההשתתפות במכרז מותנית בהמצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים), התשל"ו-1976.

            5.11     ההשתתפות במכרז מותנית בהמצאת אישור מטעם המציע כי הינו מתחייב לעמוד בדרישות תשלומים סוציאליים, לשלם שכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך תקופת ההתקשרות.

            5.12     ההשתתפות במכרז מותנית בהפקדת ערבות בנקאית (או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981) בלתי מוגבלת בתנאים, לפקודת החשב הכללי, בתוקף עד ליום 20.01.2011 על סך 50,000 ₪ (במילים: חמישים אלף ₪).

            5.13     מציע שילם דמי השתתפות במכרז בסך 250 ₪.

            5.14     על המציע לעמוד בתנאי סף נוספים ובדרישות מנהלתיות וטכנולוגיות נוספות כמפורט במכרז.

6.         קבלת מסמכי המכרז תהיה באחת משתי דרכים: 1). חוברת המכרז תימכר החל
מ- 21.01.2010 ועד ליום 22.02.2010 תמורת סך של 50 ₪ שלא יוחזרו. התשלום יעשה לזכות עורך המכרז לחשבון בבנק הדואר (סמל בנק 09) סניף ירושלים (מספר סניף 001) חשבון מס' 25636, באמצעות טופס אותו ניתן לקבל בבנק הדואר. 2). הורדת מסמכי המכרז ללא תשלום כמפורט בסעיף 7 להלן.

7.         את מסמכי המכרז ניתן למצוא ולהוריד, ללא תשלום, מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: www.mr.gov.il תחת הכותרת מכרזים ç מכרז מממ - 2010 - 8.

8.         השתתפות במכרז תהיה בתמורה לתשלום דמי השתתפות במכרז של 250 ₪ שלא יוחזרו, בהתאם לפרטי עורך המכרז כמפורט בסעיף 6 לעיל.

9.         לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות בפקס לאשת הקשר כמפורט בסעיף 12 להלן, בצירוף פרטי המציע והעתק קבלה המעידה על תשלום, בימים א' - ה' בין השעות 9:00 - 16:00. יש לוודא טלפונית שהפקס התקבל ובשלמותו אצל אשת הקשר.

10.       שאלות הבהרה בנוגע למכרז תתקבלנה לא יאוחר מיום 01.02.2010 בשעה 13:00. לא  תתקבלנה שאלות לאחר מועד זה.

11.       הצעות למכרז תוגשנה במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע. על המעטפות יירשם מס' המכרז בלבד. המעטפות תוכנסנה לתיבת המכרזים שבמינהל הרכש הממשלתי רחוב נתנאל לורך 1, קומה 1, ירושלים וזאת לא יאוחר 22.02.2010 בשעה 13:00.

12.       אשת הקשר למכרז זה היא גב' קרן חחיאשוילי בטלפון: 02-6663446 או 02-6663426 ובפקס:
02-5695368, דוא"ל
kerenha@mof.gov.il .

13.       ויובהר, הוראות חוברת המכרז וההגדרות המפורטות בו גוברות על כל האמור במודעה זו.