כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז להקמה ולניהול של קרן השקעה משותפת לממשלה ולמגזר הפרטי שמטרתה השקעה בעסקים במגזר המיעוטים

30/08/2009

משרד ראש הממשלה
משרד האוצר
משרד התמ"ת

עדכון מועדים מכרז 7/2009 להקמה ולניהול של קרן השקעה משותפת לממשלה ולמגזר הפרטי שמטרתה השקעה בעסקים במגזר המיעוטים

1. משרד ראש הממשלה (הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים), משרד האוצר ומשרד התמ"ת (להלן - המזמינים) מודיעים בזאת על הארכת המועד האחרון לרכישת חוברת המכרז במכרז להקמה ולניהול של קרן השקעה משותפת לממשלה ולמגזר הפרטי שמטרתה השקעה בעסקים במגזר המיעוטים (להלן: "הקרן").

2. המועד המעודכן לרכישת חוברת המכרז הינו ביום ה-15/9/2009 בשעה 16:00 (בין התאריכים  9-10/9 לא יהיה ניתן לרכוש את חוברת המכרז), בתיאום טלפוני מראש בלבד, עם מר אבי חיימוב בטלפון מס' 02-5317565, בכתובת- משרד האוצר, רח' קפלן 1- ירושלים. רכישת חוברת המכרז תיעשה בכפוף להצגת קבלה מקורית על תשלום בסך 300 ₪ באמצעות שובר תשלום בבנק הדואר לחשבון מספר 25636 (החשב הכללי- הכנסות), בבנק הדואר (סמל בנק 09), סניף ירושלים שמספרו001. בחוברת המכרז ניתן לעיין, טרם הרכישה, באתר משרד האוצר, בכתובת  www.mof.gov.il/tender.htm .

3. במעמד קבלת חוברת המכרז על הרוכש למסור פרטים מזהים אודותיו הכוללים שם מציע, מספר טלפון, מספר פקס, שם איש קשר, תפקידו בחברה, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת למשלוח מכתבים. יודגש כי רכישת חוברת המכרז הינה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז.

4. המועד האחרון להגשת הצעות נותר ללא שינוי ביום 18/11/2009 עד השעה 16:00 בתיבת המכרזים הנמצאת בקומה 3 בארכיב החשב הכללי, בבניין משרד האוצר, רח' קפלן 1 ירושלים. כל מציע יוודא כי מעטפת המכרז תוחתם לפני הכנסתה לתיבת המכרזים ע"י הממונה בארכיב לעניין זה. המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, לדחות את המועד האחרון להגשת פניות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז, או לבטל את המכרז, ע"פ שיקול דעתו המוחלט.

5. המועד האחרון להגשת פרטי נספח מספר 8- "פרטי נציג מוסמך", בהתאם לסעיף 3.3 למכרז, נדחה ליום ה-30/9/2009. באפשרות המציע לשנות עד למועד הגשת ההצעה במכרז, באישור עורך דין, את פרטי נספח זה.

6. אין שינוי ביתר המועדים שנקבעו במכרז.

משרד ראש הממשלה
משרד האוצר
משרד התמ"ת

מכרז 7/2009 להקמה ולניהול של קרן השקעה משותפת לממשלה ולמגזר הפרטי שמטרתה השקעה בעסקים במגזר המיעוטים

משרד ראש הממשלה (הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים), משרד האוצר ומשרד התמ"ת (להלן - המזמינים) מזמינים בזאת גופים להשתתף במכרז 7/2009 להקמה ולניהול של קרן השקעה משותפת לממשלה ולמגזר הפרטי שמטרתה השקעה בעסקים במגזרהמיעוטים (להלן: "הקרן"). מטרת הקרן הינה לפתח את העסקים במגזר המיעוטים, בין היתר, על ידי השבחה ושדרוג של עסקים קיימים וסיוע בהקמת עסקים חדשים, ברמת הניהול השוטף, תכנון אסטרטגי וברמת המימון.

הקרן תתאגד כשותפות מוגבלת, על פי פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975, כאשר מנהל הקרן יהיה השותף הכללי (אלא אם כן יבחר להקים ישות משפטית נפרדת אשר תשמש מטעמו כשותף כללי בכפוף לתנאי מסמכי המכרז) והמשקיעים האחרים, ובכללם הממשלה, יהיו שותפים מוגבלים. התחייבות ההשקעה של המדינה בקרן לא תפחת מ- 80 (שמונים) מליון ₪. מנהל הקרן הנבחר יתחייב לגייס לפחות סכום הזהה להתחייבויות ההשקעה של המדינה בקרן ממקורות שאינם המדינה.

1. רשאי להשתתף במכרז מציע פרטי או תאגיד אשר לפחות אחד מחברים במציע הוא בעל ניסיון בניהול קרן השקעות, חברת השקעות או חברת אחזקות בחמש השנים האחרונות, בהיקף מינימלי של 100 מלש"ח בכל אחת מחמשת השנים הללו ובנוסף חבר נוסף במציע הינו בעל ניסיון באחד מהתחומים הבאים:

1.1 ניסיון ניהולי של חמש שנים בתעשייה בתאגיד עם מחזור עסקים של לפחות 20 מלש"ח בכל אחת מחמשת השנים הללו.

1.2 ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול השקעות בתעשייה Mid/Low Tech בתאגיד עם מחזור עסקים של לפחות 20 מלש"ח בכל אחת משלושת השנים הללו.

2. תקופת חיי הקרן היא 10 שנים מיום הסגירה הראשונה. חברת הניהול רשאית,  בכפוף להסכמת רוב רגיל (50.1%) של השותפים המוגבלים (על פי יחס התחייבויותיהם להשקעה) (על רוב זה לכלול את המדינה), להאריך את תקופת חיי הקרן בשתי תקופות עוקבות בנות שנה אחת (כל אחת).

3. ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר משרד האוצר, בכתובת .www.mof.gov.il/tender.htm לשם השתתפות במכרז חובה לרכוש את חוברת המכרז עד ליום ה- 16/8/2009 בשעה 16:00, בתיאום טלפוני מראש בלבד, עם מר אבי חיימוב בטלפון מס' 02-5317565, בכתובת- משרד האוצר, רח' קפלן 1- ירושלים. רכישת חוברת המכרז תיעשה בכפוף להצגת קבלה מקורית על תשלום בסך 300 ₪ באמצעות שובר תשלום בבנק הדואר לחשבון מספר 25636 (החשב הכללי- הכנסות), בבנק הדואר (סמל בנק 09), סניף ירושלים שמספרו001.

4. מציע שיש לו שאלות/הערות בקשר לחוברת המכרז או תנאיו, מוזמן להעלותן בכתב ולהפנותן למשרד עד ליום 17.08.2009. את השאלות יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני (פורמט וורד) בכתובת aviha@mof.gov.il או באמצעות פקס שמספרו 02-5317046, עבור מר אבי חיימוב. (על הפונים לוודא קבלת הדואר האלקטרוני בטלפון 02-5317565). פניות שתגענה למשרד לאחר מועד זה לא תתקבלנה. תשובות לשאלות יפורסמו במרוכז באתר משרד האוצר בכתובת  .www.mof.gov.il/tender.htm

5. במעמד קבלת חוברת המכרז על הרוכש למסור פרטים מזהים אודותיו הכוללים שם מציע, מספר טלפון, מספר פקס, שם איש קשר, תפקידו בחברה, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת למשלוח מכתבים. יודגש כי רכישת חוברת המכרז הינה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז.

6. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 18/11/2009 עד השעה 16:00 בתיבת המכרזים הנמצאת בקומה 3 בארכיב החשב הכללי, בבניין משרד האוצר, רח' קפלן 1 ירושלים. כל מציע יוודא כי מעטפת המכרז תוחתם לפני הכנסתה לתיבת המכרזים ע"י הממונה בארכיב לעניין זה. המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, לדחות את המועד האחרון להגשת פניות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז, או לבטל את המכרז, ע"פ שיקול דעתו המוחלט. בנוסף, מובהר כי ועדת המכרזים איננה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

7. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות בחוברת המכרז גוברות האחרונות.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.