כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור גופים מוסדיים

4/10/2009

משרד האוצר- אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

מכרז פומבי מספר 3-2009 להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור גופים מוסדיים

משרד האוצר – אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "המשרד") מזמין בזה הצעות להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית חסרת סיכון ופרמיות סיכון של פקדונות, הלוואות, תעודות חוב מסחריות בלתי סחירות, אגרות חוב בלתי סחירות וכד' (להלן: "נכסי חוב בלתי סחירים"), המוחזקים על ידי חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל (להלן: "הגופים המוסדיים"). המידע הנדרש יועבר באמצעות העברת קבצי המידע במאגר לגופים המוסדיים באמצעות פרסום באתר אינטרנט בעברית, שיוקם לצורך כך. הקמת המאגר ותפעולו ייעשו על בסיס תשתיות של הספק. המאגר יהיה נתון תחת פיקוחו של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הממונה"). חישוב שווי נכסי החוב הבלתי סחירים ייעשה באמצעות כללים שנקבעו על ידי הממונה והמתבסס במקרים מסויימים על שיטת היוון תזרימי המזומנים. ציטוטי המחירים הפרטניים ושערי הריבית להיוון תזרימי המזומנים יופיעו במאגר, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

המציע יתבקש לפרט בהצעתו את המודל לציטוט מחירים פרטניים, שערי ריבית חסרת הסיכון ופרמיית הסיכון בכל אפיקי ההצמדה הקיימים.

המציע נדרש להיערכות מיידית אשר תאפשר פעילות מלאה של המאגר תוך חודשיים ממועד ההתקשרות בין המשרד לבין הזוכה.

תקופת ההתקשרות תהיה למשך שלוש שנים. למשרד נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של עד שלוש שנים במצטבר על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

את חוברת המכרז ניתן לקבל החל מיום חמישי, 1.10.09, בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 עד 16:00, במשרד האוצר, רחוב קפלן 1 ירושלים, בחדר 513, קומה 5. קבלת חוברת המכרז תהיה תמורת הצגת שובר תשלום חתום, בסכום של 1,000 ש"ח שלא יוחזרו, לזכות משרד האוצר, לחשבון מס' 0021941 בבנק הדואר. על השובר יירשם: "עבור מכרז 3-2009 לענין הקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית". כל רוכש או נציגו ימסור במעמד קבלת מסמכי המכרז את שם המציע, מספרי טלפון ופקס, שם איש הקשר ותפקידו. המועד האחרון לקבלת חוברות המכרז הוא ביום חמישי, 5.11.09.

שאלות בקשר לחוברת המכרז יוגשו בכתב בלבד עד ליום 15.11.09, אל רו"ח טדי לין, מנהל מחלקת פיקוח על גופים מוסדיים, משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רחוב קפלן 1, ירושלים 91036. על המעטפה יירשם "מכרז פומבי להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית". ניתן לפנות גם באמצעות הפקס: 02-5695342. על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה בטלפון: 02-5317019.

לא יהיה מענה על שאלות בע"פ. ריכוז השאלות והתשובות יופצו בפקס לכל רוכשי חוברת המכרז. רק תשובות בכתב יחייבו את המשרד.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

1. המציע הוא בעל ניסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות לפחות (2006 עד 2008) בביצוע המשימות הבאות: איסוף נתונים סטטיסטיים בתחום המימון וניתוחם, פיתוח של תוכניות סטטיסטיות בתחום הפיננסי ואספקה של שירותי מידע או ייעוץ פיננסיים לגופים פיננסיים.

2. המציע אינו עומד בניגוד עניינים והוא עונה על התנאים הנדרשים לענין זה במכרז.

3. המציע מאוגד בחברה בעלת הון עצמי שלא יפחת מ-500 אלף ש"ח, או לחילופין המציע העמיד לצורך המכרז ערבות בעלים אוטונומית על סך של 500 אלף ש"ח. ההון האמור יהיה נקי מכל שיעבוד, עיקול וזכות צד ג' כלשהי. אם המציע אינו עומד בתנאי זה במועד הגשת הצעתו, עליו להגיש במסגרת ההצעה התחייבות כי בתוך חודש ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז, יקים בישראל חברה הרשומה כדין וכנדרש במכרז (לרבות לענין ההון העצמי כאמור).

4. על המציע להיות חברה הרשומה בישראל בבעלות ישראלית בשיעור של 51% לפחות. אם המציע אינו עומד בתנאי זה במועד הגשת הצעתו, עליו להגיש במסגרת ההצעה התחייבות כי בתוך חודש ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז, יקים בישראל חברה הרשומה כדין וכנדרש במכרז (לרבות לענין שיעור ההחזקה כאמור).

5. המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

6. המצאת ערבות בנקאית אוטונומית בגובה של 350,000 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן, למשך 150 יום, לפי הנוסח המצורף למסמכי המכרז.

7. השתתפות בכנס מציעים, אם הודיע הממונה על קיומו.

8. רכישת חוברת המכרז וצירוף הקבלה המעידה על רכישת החוברת.

המשרד איננו מחויב לקבל כל הצעה שהיא. המשרד רשאי לבחור בחלק מהצעה, לפצל את הזכיה וכן לשלב בין מספר זוכים.

כן רשאי המשרד לא להתקשר בהסכם כלשהו בעקבות המכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום 31  בדצמבר 2009, עד השעה 14:00. יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים של משרד האוצר. המשרד רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת פניות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתו המוחלט. כן רשאי המשרד לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בחוברת המכרזים גוברות האחרונות.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.