כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

משרד התשתיות הלאומיות יוצא במכרז פומבי למתן שירותי ראיית חשבון למינהל הדלק ואגף החשבות

15/10/2009

ועדת מכרזים מודיעה על ביטול סעיף 7ג' (לתנאי  הסף המקצועיים) במכרז 18/09 למתן שירותי ראיית חשבון למינהל  הדלק, ושינויו של שלב ד' בסעיף  20 למכרז.

משרד התשתיות הלאומיות (להלן – "המשרד") מפרסם בזאת שני מכרזים  לקבלת שירותי ראיית חשבון לביצוע עבודת חשבות במינהל הדלק  ובאגף החשבות (להלן – "המכרז") כמפורט במסמכי המכרז.  מפרט המכרז מצ"ב כנספח א'.

תנאי סף מינהלתיים:

על המציע לצרף להצעתו

1. אישור ניהול ספרים על שם המציע. במקרה של עמותה יש להגיש אישור ניהול תקין בתוקף מרשם העמותות.

2. תצהיר המציע בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

3. אישור מרו"ח המבקר את המציע על כך שהמציע משלם לעובדיו תנאים סוציאליים בהתאם להוראת כל דין וכן על התחייבות המציע לקיום חוקי העבודה.

4. התחייבות המציע לשימוש בתוכנות מקוריות.

5. אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז ואין, לפי שיקול דעת המשרד, ניגוד עניינים, שיש בו כדי למנוע את מתן השירותים על ידי המציע.

6. שובר תשלום בסך של 500 ₪ עבור הפקת מסמכי המכרז.

תנאי סף מקצועיים להשתתפות במכרז:

1. לאור חשיבות הנושא העבודה הנדרשת, הכוללת התחשבנויות בהיקף של עשרות מיליוני ₪ עבור המדינה, נדרש המציע להציג בהצעתו צוות עובדים כדלהלן:

א. שותף/רו"ח בכיר בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתחומים כמפורט בסעיף 19 למכרז ובמפרט (נספח א').

ב. רו"ח זוטר או מתמחה בעל ניסיון של שנה לפחות בתחומים שיפורטו כמפורט בסעיף 19 למכרז ובמפרט (נספח א').

ג. עמידה בסיווג בטחוני: עמידה של הצוות המוצע מטעמו של המציע בבדיקה הראשונית לסיווג בטחוני ברמת שמור.

2. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מחב' הביטוח (מקורית), בלתי מותנית במקור, בשם המציע, ע"ס 23,000 ₪, צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז.

אי עמידה באחד או יותר מתנאי הסף תביא לפסילת ההצעה.

כללי

1. עם הזוכה במכרז ייחתמו הסכמים לתקופה של עד 12 חודשים, ולמשרד בלבד תהיה האופציה להאריך את ההסכם לתקופות נוספות שלא תעלנה מעל 4 שנים.

2. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז, אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה וכן את נוסח החוזה שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות.

3. את מסמכי המכרז ניתן לקבל ביחידת חוזים והתקשרויות במשרד התשתיות הלאומיות רח' יפו 216, קומה 7. כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות שכתובתו www.mni.gov.il 

4. את מעטפת המכרז יש להכניס לתיבת המכרזים, הנמצאת במשרד התשתיות הלאומיות, רח' יפו 216, ירושלים, בקומה 7 לא יאוחר מיום  27.10.2009,  בשעה 12:00. על גבי המעטפה יצוין שם המכרז ומספרו.

אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח, עליו להכניסה לתוך מעטפה שנייה ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים". על המציע להיות ער לכך שאין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד. הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל, תיפסל מבלי שתיפתח.

5. על המציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה והכל לפי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992.

6. המשרד שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם כל המציעים ו/או חלקם ו/או עם המציע שהצעתו תראה לו המתאימה ביותר.

7. המשרד שומר לעצמו הזכות לשנות תנאי המכרז בכל עת ואף לבטלו בתנאי שהדבר יפורסם באתר האינטרנט של המשרד בכתובת www.mni.gov.il .

8. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז.

9. שאלות והבהרות

בשאלות והבהרות יש לפנות בכתב עד לתאריך 15.10.2009, שעה 14:00 לגב' יפה אוזנה, יחידת חוזים והתקשרויות פקס: 02-5006766 ניתן לאשר קבלת פקס בטלפון – 02-5006764.

התשובות יישלחו לפונה ויפורסמו באתר האינטרנט של המשרד בכתובת www.mni.gov.il ביום  21.10.2009 .

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.