כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
מכרזים ממשלתיים

מכרז לאספקת שירותי ניהול לטיפול בבקשות לקביעת שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת

29/10/2009

אספקת שירותי ניהול לטיפול בבקשות לקביעת שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, פונה לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול לטיפול בבקשות לקביעת שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת ולגמול תעסוקה לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים כמפורט במסמכי המכרז.

א. תחילת מתן שרות על-ידי הזוכה עם גמר הליכי המכרז או עפ"י החלטת המשרד.

ב. משך ההתקשרות הינה לשנה עם אופציה למשרד בלבד להארכה, בארבע שנים נוספות, שנה בכל פעם.

עיקרי תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף) נוסח מלא מופיע במכרז:

על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

1. תעודת רישום תאגיד.

2. אישור ניהול תקין מרשם העמותות, במידה והמציע עמותה רשומה.

3. אישור בר תוקף והתחייבות חתומה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

4. התחייבות חתומה בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

5. הצהרת המציע כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי הרחבה וכו', וכי ישלם כנ"ל במהלך כל תקופת ההתקשרות.

6. התחייבות המציע לעמוד בכל הדרישות במפרט ללא יוצא מן הכלל.

7.  אישור מרואה חשבון או מעורך דין על התחייבות המציע לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

8.  התחייבות לשמירה על סודיות ואבטחת מידע.

9.  הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים.

10. ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (חתומה ע"י חברת הביטוח עצמה) שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי החוק או המחאה בנקאית – לפקודת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, על שם המציע –בשיעור של --.25,000 ₪ בתוקף עד ליום 5.3.2010.

11. על המציע להציג מסמכים מהם עולה כי לרשות המציע כבעלים, חוכר או שוכר, מבנה מתאים ונגיש לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות.

12. על המציע להיות בעל ניסיון קודם של שלוש שנים לפחות במהלך שש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה – בניהול ואבטחת מידע ברשת מחשבים, בטיפול בפניות טלפוניות ובהעמדת מוקדי מידע לטובת מבקשי שירותים.

13. כוח אדם
המציע יעמיד לצורך ביצוע העבודה נשוא מכרז זה צוות כח-אדם, הכולל לפחות את הצוות אשר מתקיימים בו כל דרישות הניסיון וההשכלה המפורטות להלן (במצטבר):

1. מנהל פרוייקט –

1.1 בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בארגון וניהול מערכות מידע, ניהול תיקים ממוחשבים ורב מערכתיים תוך קישור עם גורמים חיצוניים.

1.2 בעל תואר אקדמי ראשון (לפחות) ממוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך.

2. מנהל מוקד –

2.1  בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בהפעלת מוקד מידע טלפוני בהיקף של 25 מוקדנים לפחות.

2.2  בעל תואר אקדמי ראשון (לפחות) ממוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך.

3. מנהל מיחשוב –

3.1  בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בהפעלת מערכת מיחשוב הפועלת ברשת עם גורמים חיצוניים והכוללת מאגר מידע, ומערכת אבטחה כנדרש במכרז זה, ובעל ניסיון ב-3 השנים האחרונות לפחות בהקמתה ובהטמעתה של מערכת מיחשוב ומאגר מידע בהיקף ומהסוג הנדרש במכרז זה.

3.2 בעל תואר אקדמי ראשון (לפחות) ממוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך בתחומי המחשב.

14. על המציע להציג מסמכים המוכיחים כי לרשות המציע הציוד הנדרש או התחייבות המציע לרכוש או לשכור את הציוד הנדרש.

15. קבלה בדבר תשלום עבור מסמכי המכרז, יודגש כי הקבלה אינה ניתנת להעברה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום הן במשרדנו בכתובת הר"מ והן באתר האינטרנט – ניתן להוריד את המכרז ללא תשלום מאתר האינטרנט של המשרד שכתובתו: www.moital.gov.il תחת הכותרת "מכרזים" אך הגשת הצעה מחייבת תשלום עבור מסמכי המכרז.

את חומר המכרז ניתן לקבל גם במשרדי יחידת המכרזים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים, קומה 4, חדר 4147, טלפון 02-6662600/1 בין השעות 9:00 – 15:00 כנגד הצגת טופס הפקדה מקורי ע"ס --.500 ₪ (שלא יוחזר) מבנק הדואר, סניף 001 לחשבון מס' 31514 לטובת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, או באמצעות אתר האינטרנט בכתובת הנ"ל.

שאלות והבהרות בכתב בלבד לפקס מס' 02-6662937 עד לתאריך 12.11.2009 שעה 12:00 למר מיכאל אלאלוף, יש לוודא אישור קבלת הפקס בטלפון מס' 02-6662600/1.

תשובות יפורסמו באתר האינטרנט בכתובת הנ"ל החל מתאריך 19.11.2009.

התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

על המציע להגיש הצעתו בחמישה עותקים כנדרש במכרז לתיבת המכרזים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים, בקומת הכניסה ליד המעליות ע"ג התיבה רשום "משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה".

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביום  שני, כ' כסלו התש"ע– 7.12.2009 עד השעה 12:00.

למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז האמור במסמכי המכרז גובר.

כתובתנו באינטרנט www.moital.gov.il מוקד פניות ציבור תמ"ת 1-800-20-11-80

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.