כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב על שופרסל: "המלצת קנייה עם מחיר יעד של 23 ש"ח למניה"

5/08/2008

נתוני המניה

מחיר 17.7
מחיר יעד 23.0
המלצה קנייה
מחיר יעד קודם 20

נתוני מסחר

שווי שוק (מלש"ח) 3,790,966
גבוה שנתי 18.5
נמוך שנתי 12.9
מחזור יומי ממוצע (ע.נ.) 4986

• החברה פרסמה דוחות מצוינים לרבעון השני של השנה.

• בשורת המכירות רשמה החברה צמיחה של 18%, עקב עיתוי חג הפסח, עליית מחירי המזון, וגידול בנתח השוק של החברה, בין היתר במגזר החרדי, עקב המשבר בין קבוצת אלון לבין הנהגת המגזר.

• שיעור הרווח הגולמי בתחום הקמעונאות הסתכם ב – 26.7% לעומת 26.3%, בין היתר עקב רווחי מלאי כתוצאה מעליית מחירי המזון.

• בשורת ההוצאות התפעוליות, בא לידי ביטוי היתרון לגודל שנוצר מהצמיחה המהירה במכירות, ואלה ירדו לכ – 21.2% מהמכירות לעומת 21.8% ברבעון המקביל אשתקד.

• כתוצאה מכך, עמד שיעור הרווח התפעולי של  על כ – 5.7% לעומת 4.6% ברבעון המקביל אשתקד.

• TO GOOD TO BE TRUE?   - להערכתנו, התגובה המתונה יחסית של המניה לתוצאות, שהיו הרבה מעבר לתחזיות האנליסטים, נובעת מהערכה שתוצאות הרבעון אינן מייצגות, וכי שיעור הרווח התפעולי נובע במידה רבה מרווחי מלאי "חד פעמיים". בהקשר זה נציין, כי גם אם נניח שכל השיפור במרווח הגולמי נובע מרווחי המלאי, הרי גם אם ננטרל רווחים אלו, הרווחיות התפעולית הייתה עומדת על 5.3% - שיעור גבוה מאוד שאינו מתומחר במחיר המניה הנוכחי. בנוסף נציין, שגורמים נוספים שאינם חד פעמיים  באופיים כגון המותג הפרטי תרמו אף הם תרומה משמעותית.  להערכתנו, עוצמתה של שופרסל בשוק מאפשר לה, להערכתנו, ליהנות מעליית מחירים בשוק במידה רבה בהרבה מהנזק שיגרם  כתוצאה מירידת מחירים עתידית – כך שההתייחסות  לרווחים אלו  "כחד פעמיים" היא לא נכונה.

• לגישתנו, מניית שופרסל מציעה למשקיעים פוטנציאל צמיחה לא מבוטל, יחד עם תשואת דיבידנד גבוהה, כל זאת בסיכון נמוך מהממוצע ביחס למניות "מקומיות" אחרות, גם אם ניקח בחשבון האטה משמעותית בשוק המקומי. זאת, עקב הדומיננטיות שלה בשוק, היכולת "לשחק" בין הפורמטים, ואיכות הנהלה גבוהה. אי לכך המלצתנו היא קנייה עם מחיר יעד 23 ₪.

מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

נספח גילוי נאות- שופרסל
 
פרטי מכין עבודת האנליזה:
שי יצחקי
ברקוביץ 4 ת"א
רישיון מנהל תיקים
shay@meitav.co.il
השכלה: בוגר תואר ראשון (B.A) בכלכלה וניהול מאוניברסיטת ת"א  ותואר שני (M.B.A) במינהל עסקים מאוניברסיטת ת"א.
ניסיון מקצועי:  תפקידי מחקר ואנליזה החל משנת 2000 בבית ההשקעות מיטב.

פרטי התאגיד המורשה במסגרתו מועסק מכין עבודת האנליזה:
מיטב ניהול השקעות בע"מ
רחוב ברקוביץ 4, תל-אביב
טלפון: 03-7778000

מועד עריכה ומועד פרסום עבודת האנליזה:
מועד עריכת עבודת אנליזה זו הוא 4.8.08
מועד פרסום עבודת אנליזה זו הוא 4.8.08

שיטות הערכה:
שווי החברה הוערך במודל DCF.

סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד: האטה כלכלית במשק הישראלי, החרפת התחרות.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב ניהול השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ניהול השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו.

מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם.

מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

מיטב ניהול השקעות בע"מ או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת:

אני,שי יצחקי, בעל רישיון מס' 5733, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה

שי יצחקי

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מומחי מיטב על בזק: "נותרים בהמלצת קנייה, המניה המועדפת בשוק התקשורת הישראלי", 25/08/2008
מומחי מיטב על פרוטרום: "המלצת תשואת יתר, מעלים את מחיר היעד ל-40 ש"ח למניה", 20/08/2008
מומחי מיטב על סלקום: "המלצת קניה עם מחיר יעד של 139 ש"ח", 17/08/2008
מומחי מיטב: "המלצת קנייה לגולף במחיר יעד של 25 ש"ח", 13/08/2008
מומחי מיטב על דלק רכב: "המלצת "תשואת שוק" במחיר יעד של 58 ₪ למניה", 12/08/2008
מומחי מיטב: "הקרנות הכספיות חוזרות לראש רשימת המגייסות", 11/08/2008
מומחי מיטב על שופרסל: "המלצת קנייה עם מחיר יעד של 23 ש"ח למניה", 5/08/2008
מומחי מיטב: "תעשיית קופות הגמל ממשיכה במסעה דרומה" , 5/08/2008
מומחי מיטב: "המניות הישראליות בוול סטריט סובלות מסנטימנט שלילי, בעוד שמדד הנאסד"ק מצליח לרשום עליות שערים", 4/08/2008
מומחי מיטב על פרטנר: " נותרים בהמלצת תשואת שוק", 4/08/2008
[1-5]...[31-35]  Previous Page 36 37 38 39 40 Next Page  [41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.