כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב על דלק רכב: "המלצת "תשואת שוק" במחיר יעד של 58 ₪ למניה"

12/08/2008

דלק רכב – תגובה לדוחות רבעון שני

נקודות עיקריות:

•  הכנסות החברה ברבעון השני עמדו על כ-1,317 מיליון שקל, עלייה של 13.6% לעומת הרבעון המקביל. החברה מכרה למעלה מ-12,000 כלי רכב, וההכנסות מתחום החלפים עמדו על כ-91 מיליון שקל.

•  הרווח לפני מס הסתכם בכ-251 מליון שקל והיווה כ-19% מהמכירות. זאת, לעומת הרבעון המקביל בו הרווח הסתכם לכ-172 מיליון שקל שהיוו כ-14.8% מהמכירות.

• הרווח הנקי הסתכם בכ-181 מליון שקל, רבעון שיא מבחינת החברה.

• מחיר המכירה הממוצע  עמד על כ-100,400 ₪ למכונית, נמוך מהרבעון הקודם, וגבוה מהמקביל. ההשוואה למקביל אינה מייצגת עקב שינוי אופן קביעת שנת מודל אשר הפחיתה לָחַצֵי מכירות ברבעון שני. סה"כ המחיר לרכב דומה למחיר הממוצע של 2007.

• אלמנטים חד פעמים  אשר השפיעו על תוצאות הרבעון כוללים הכנסות מימון בהיקף של כ-5 מיליון שקל (במקום הוצאות מימון בהיקף דומה) ורווח ממכירת נכס בהיקף של כ-3 מיליון שקל.

• הסתכלות קדימה – לאורך השנים האחרונות שיעור הרווחיות הגולמית אותו מציגה החברה עלה מרמה של כ-12% ב-2006 לרמה של 16% ב-2007 וכ-19% במחצית הראשונה של 2008. מגמה דומה ניכרת גם בשיעור הרווח לפני מס, כאשר העלייה מציגה מחד, את כוחה של החברה והשיפור בתמהיל המכירות,ששמרו על מחיר המכירה ברמה דומה לאורך השנים, ומאידך, את התחזקות השקל מול היין שהקטינה את עלויות רכישת המכוניות. גורם נוסף אשר עשוי להשפיע לשלילה על רווחיות החברה הוא עדכון קבוצות המחיר בתחילת 2009 שעתיד לשקף את שערי המט"ח החדשים.

• המלצה – למרות הדוחות הטובים שהציגה החברה, אנו סבורים, כי התוצאות כוללות מספר מרכיבים אשר פעלו לטובת החברה כדוגמת שערי מט"ח. בהסתכלות ארוכת טווח אנו מאמינים, שהחברה תתקשה לשמור על שיעור רווחיות דומה,  ולכן  אנו ממליצים על המניה בתשואת שוק.

מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

נספח גילוי נאות- דלק רכב
 
פרטי מכין עבודת האנליזה:
מוטי ברלינר
ברקוביץ 4 ת"א
moti@meitav.co.il
השכלה: M.B.A, מכללה למנהל. בוגר תואר B.A במנהל עסקים, המכללה למינהל.
ניסיון מקצועי:  תפקידי מחקר ואנליזה במשך 3 השנים האחרונות

פרטי התאגיד המורשה במסגרתו מועסק מכין עבודת האנליזה:
מיטב ניהול השקעות בע"מ
רחוב ברקוביץ 4, תל-אביב
טלפון: 03-7778000

מועד עריכה ומועד פרסום עבודת האנליזה:
מועד עריכת עבודת אנליזה זו הוא 11.8.08
מועד פרסום עבודת אנליזה זו הוא 11.8.08

שיטות הערכה:
שווי החברה הוערך לפי גישת המכפיל.

סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד: שינויים בשערי מט"ח, האטה בביקושים.

גילוי נאות והערות כלליות:

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב ניהול השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ניהול השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו.

מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם.

מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

מיטב ניהול השקעות בע"מ או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת:

אני, מוטי ברלינר, בעל רישיון מס' 8418, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.


מוטי ברלינר

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מומחי מיטב על בזק: "נותרים בהמלצת קנייה, המניה המועדפת בשוק התקשורת הישראלי", 25/08/2008
מומחי מיטב על פרוטרום: "המלצת תשואת יתר, מעלים את מחיר היעד ל-40 ש"ח למניה", 20/08/2008
מומחי מיטב על סלקום: "המלצת קניה עם מחיר יעד של 139 ש"ח", 17/08/2008
מומחי מיטב: "המלצת קנייה לגולף במחיר יעד של 25 ש"ח", 13/08/2008
מומחי מיטב על דלק רכב: "המלצת "תשואת שוק" במחיר יעד של 58 ₪ למניה", 12/08/2008
מומחי מיטב: "הקרנות הכספיות חוזרות לראש רשימת המגייסות", 11/08/2008
מומחי מיטב על שופרסל: "המלצת קנייה עם מחיר יעד של 23 ש"ח למניה", 5/08/2008
מומחי מיטב: "תעשיית קופות הגמל ממשיכה במסעה דרומה" , 5/08/2008
מומחי מיטב: "המניות הישראליות בוול סטריט סובלות מסנטימנט שלילי, בעוד שמדד הנאסד"ק מצליח לרשום עליות שערים", 4/08/2008
מומחי מיטב על פרטנר: " נותרים בהמלצת תשואת שוק", 4/08/2008
[1-5]...[31-35]  Previous Page 36 37 38 39 40 Next Page  [41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.