כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב: "המלצת קנייה לגולף במחיר יעד של 25 ש"ח"

13/08/2008

• החברה הציגה תוצאות מצוינות לרבעון השני.

• בשורת המכירות רשמה החברה צמיחה דו ספרתית מרשימה של 21.3%, והכנסותיה הסתכמו ב-185 מיליון שקל. זאת, בעיקר עקב עיתוי חג הפסח, כאשר הגידול נבע בעיקר מגידול בחנויות קיימות וכן מעלייה במכירות עקב פתיחת חנויות חדשות. בתחום אופנת ההלבשה רשמה החברה עלייה של 14% במכירות שהסתכמו ב-100 מיליון שקל, ואילו בתחום אופנת הבית, הרגיש יותר לתקופות חגים, גדלו המכירות  הרבעון ב-31% ועמדו על 85 מיליון שקל.

• גולף הצליחה גם הרבעון להציג שיפור ברווח הגולמי, שעמד על 117.6 מיליון שקל, 63.4% מהמחזור,בהשוואה לרווח גולמי של 93.4 מיליון שקל, 61.1% מהמחזור, ברבעון המקביל אשתקד. זאת, על רקע הדולר הנמוך ממנו נהנית גולף (כמו יתר חברות האופנה), שיפור תנאי הסחר מול הספקים עקב גידול בכמויות, וכן מעבר לרכש ישיר מספקים.

• עלייה מתונה בהוצאות התפעוליות ביחס לצמיחה במכירות, יחד עם השיפור ברווח הגולמי הביאה לשיפור מרשים ברווח התפעולי, שהסתכם ב-43.5 מיליון שקל, 23.5% מהמחזור, בהשוואה ל-28.5 מיליון שקל ברבעון המקביל (18.6% מהמחזור).

• לחברה כיום 202 סניפים. בתחום אופנת ההלבשה לחברה 138 סניפים, כאשר במהלך הרבעון נפתחה חנות אחת ונסגרה חנות אחת, ובתחום אופנת הבית לחברה 64 סניפים, כשבמהלך הרבעון נפתחה חנות אחת בתחום.

• גולף מציגה ברבעונים האחרונים שיפור מרשים ברווחיות הנובע הן מביצוע צעדים להעלאת הרווח הגולמי (מעבר לרכש ישיר, עיצוב ופיתוח מוצרים ע"י החברה), הן נוכח תנאי מאקרו נוחים (דולר נמוך) והן עקב שמירה על ההוצאות התפעוליות (שמירה על הוצאות שכ"ד סבירות גם במחיר של יציאה ממיקומים אטרקטיביים- דוגמת קניון אביב).

• גולף ממשיכה להניף את דגל החדשנות בו היא נושאת, בעיקר בתחום אופנת הבית. החברה, אשר הביאה מושגים חדשים לעולם הבית, כדוגמת עיצוב החנויות בתחום, מגוון המוצרים, סדרות המוצרים בצבע ועוד, ממשיכה במגמה ונכנסת לתחומים חדשים ומשלימים כגון תחום הריהוט הקל שיימכר בחנויות GOLF&Co. גם בתחום אופנת ההלבשה ממשיכה החברה להתרחב ולהתחדש בתחום אופנת הילדים (פתיחת חנויות   GOLF Kids עצמאיות, שלא בתוך חנויות GOLF) ובתחום הנעליים (ע"י המותג MAX MORETTI).

• גולף ממשיכה להוכיח כי הישענותה על שתי רגליים מרכזיות: אופנת ההלבשה ואופנת הבית, מהווה יתרון משמעותי בפיזור הסיכונים ובהמשך הצמיחה, בפרט בתקופות של האטה כלכלית. להערכתנו, אופי פעילותה של החברה, פוטנציאל הצמיחה בתחומים קיימים ומשלימים, ניצול היתרון לגודל לשיפור הרווחיות, וההנהלה החזקה הופכים את החברה להשקעה מעניינת. אלו, יחד עם המכפילים הנמוכים בהם נסחרת החברה (סביב מכפיל 7.5 לשנת 2008) ומדיניות הדיבידנדים, מביאים אותנו להמלצת קנייה על המניה, במחיר יעד של  25 ₪ למניה.

נתוני המניה

מחיר 19.3
מחיר יעד 25
המלצה קנייה
מחיר יעד קודם ---

נתוני מסחר

שווי שוק (מלש"ח) 683
גבוה שנתי 23.4
נמוך שנתי 15.5
שווי שוק להון עצמי 2.4

מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

נספח גילוי נאות- גולף
 
פרטי מכין עבודת האנליזה:

רוני שקל ת.ז 060413077
רישיון משווק השקעות מספר 8102
ברקוביץ 4 ת"א
roni@meitav.co.il
השכלה:  בוגרת (B.A) במנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה
ניסיון מקצועי: תפקידי מחקר ואנליזה החל מ2006 ועד היום במיטב ניהול השקעות

פרטי התאגיד המורשה במסגרתו מועסק מכין עבודת האנליזה:

מיטב ניהול השקעות בע"מ
רחוב ברקוביץ 4, תל-אביב
טלפון: 03-7778000

מועד עריכה ומועד פרסום עבודת האנליזה:

מועד עריכת עבודת אנליזה זו הוא 12.8.08

מועד פרסום עבודת אנליזה זו הוא 12.8.08

שיטות הערכה:

גולף הוערכה לפי גישת המכפיל, תוך בחינת מכפילי רווח והשוואה למניות אחרות בסקטור.

סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד: האטה כלכלית במשק הישראלי, הידרדרות במצב הביטחוני והפוליטי בארץ, עלייה בשיעור הריבית, כניסת מתחרים.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב ניהול השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ניהול השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו.

מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם.

מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

מיטב ניהול השקעות בע"מ או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת:

אני, רוני שקל בעלת רישיון מס' 8102, מצהירה בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

רוני שקל

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מומחי מיטב על בזק: "נותרים בהמלצת קנייה, המניה המועדפת בשוק התקשורת הישראלי", 25/08/2008
מומחי מיטב על פרוטרום: "המלצת תשואת יתר, מעלים את מחיר היעד ל-40 ש"ח למניה", 20/08/2008
מומחי מיטב על סלקום: "המלצת קניה עם מחיר יעד של 139 ש"ח", 17/08/2008
מומחי מיטב: "המלצת קנייה לגולף במחיר יעד של 25 ש"ח", 13/08/2008
מומחי מיטב על דלק רכב: "המלצת "תשואת שוק" במחיר יעד של 58 ₪ למניה", 12/08/2008
מומחי מיטב: "הקרנות הכספיות חוזרות לראש רשימת המגייסות", 11/08/2008
מומחי מיטב על שופרסל: "המלצת קנייה עם מחיר יעד של 23 ש"ח למניה", 5/08/2008
מומחי מיטב: "תעשיית קופות הגמל ממשיכה במסעה דרומה" , 5/08/2008
מומחי מיטב: "המניות הישראליות בוול סטריט סובלות מסנטימנט שלילי, בעוד שמדד הנאסד"ק מצליח לרשום עליות שערים", 4/08/2008
מומחי מיטב על פרטנר: " נותרים בהמלצת תשואת שוק", 4/08/2008
[1-5]...[31-35]  Previous Page 36 37 38 39 40 Next Page  [41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.