כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מומחי מיטב על פרוטרום: "המלצת תשואת יתר, מעלים את מחיר היעד ל-40 ש"ח למניה"

20/08/2008

• החברה פרסמה תוצאות מצוינות לרבעון השני של השנה, שהוכיחו, כי החברה מתחילה ליהנות מפירות מסע הרכישות שביצעה ב-2007, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בצמיחה המרשימה בהכנסות וברווחים.

• הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-132.5 מיליון דולר לעומת 91.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, צמיחה של 44.6%, כאשר בנטרול השפעת המטבעות הייתה הצמיחה מסתכמת ב-36%. זאת, עקב צמיחה פנימית דו ספרתית הן בחטיבת תמציות הטעם והן בחטיבת חומרי הגלם, איחוד הרכישות שבוצעו במחצית השנייה של 2007, פעילות Cross Selling והתחזקות האירו והשקל מול הדולר.

• הרווח הגולמי הסתכם ב-49.7 מיליון דולר והיווה כ-37.5% מהמחזור, בהשוואה ל-32.8 מיליון דולר ברבעון המקביל, שהיווה כ-35.8% מהמחזור. השיפור ברווחיות הושג הודות לעליית מחירים שביצעה החברה עקב עליית חומרי הגלם, כאשר השלמת מרבית מיזוגי החברות שנרכשו ב-2007 תרמה גם כן לשיפור ברווחיות. נציין, כי מרבית הפעילויות שנרכשו הינן בעלות שיעורי רווחיות גבוהים יותר, ולכן תורמות גם כן לשיפור ברווחיות.

• הרווח התפעולי הסתכם ב-17.9 מיליון דולר, 13.5% מהמכירות, לעומת 8.5 מיליון דולר ברבעון המקביל, 9.3% מהמכירות. השיפור ברווחיות נובע משיפור הרווחיות הגולמית וכן מניצול הסינרגיה בין החברות שנרכשו. נזכיר, כי במהלך 2007 סבלה פרוטרום מירידה ברווחיות עקב ביצוע מסע הרכישות שביצעה, והחל מ-2008 אנו רואים חזרה לשיעורי הרווחיות שאפיינו את החברה בעבר.

ראייה לעתיד:

• באופן כללי, החברה לא רואה באחרונה שינויים במגמות בשוק, שצומח בשיעור ממוצע של 4%-5% (צמיחה נמוכה יותר בארה"ב וגבוהה באסיה), כאשר ישנה האצה במעבר למוצרים טבעיים (בעיקר באירופה, כשאנגליה מובילה). כמו כן, מגמת הקונסולידציה נמשכת, ולהערכת החברה תמשך בשנתיים הקרובות. מגמת המעבר למוצרים טבעיים פועלת לטובת החברה, שכן 2/3 ממוצריה הינם מוצרים טבעיים, בעוד אצל המתחרים הגדולים 2/3 הינם מוצרים סינטטיים.

• להערכתנו, פרוטרום תצמח בשיעור הגבוה משמעותית מצמיחת השוק, על רקע אפשרויות  Cross Selling מהרכישות שביצעה הן בין החטיבות השונות והן בין הלקוחות, כשניצנים של כך ראינו ברבעון השני, כאשר במהלך הרבעונים הבאים נראה השפעה מהותית יותר של ה-Cross Selling על המכירות. כמו כן, התמקדות במוצרים טבעיים, והתמקדות בלקוחות בינוניים, בעוד המתחרות הגדולות מתמקדות בלקוחות גדולים יתרמו גם כן לצמיחת המכירות.

• חו"ג-  התעשייה בה פעלה החברה הייתה במשך שנים תעשייה דפלציונית. במהלך 2007 ביצעה החברה מהלך של  העלאת מחירים ללקוחותיה על מנת להתמודד עם עליית חו"ג, כאשר את התוצאות של מהלך זה אנו רואים בשיפור שרושמת החברה ברווחיות הגולמית. נציין, כי לאחרונה אנו רואים שינוי כיוון בשוק חומרי הגלם, כאשר באם נראה שינוי מגמה ומחירי חו"ג יתחילו לרדת (ומתחילים לראות סימנים ראשונים לכך), הדבר ישפיע לחיוב על החברה ורווחיותה.

• מיזוגים ורכישות- לאחר מסע הרכישות שביצעה החברה ב-2007, במחצית הראשונה של השנה פעלה פרוטרום להשלמת תהליכי המיזוג וניצול הסינרגיות בין הפעילויות, שהחזירו את החברה לשיעורי הרווחיות שאפיינו אותה בעבר. להערכתנו, החברה תחזור בקרוב להמשך ביצוע רכישות שיתרמו להמשך צמיחתה ויהיו סינרגטיות לפעילותה.

• לסיכום,  פרוטרום הוכיחה את יכולה לבצע רכישות אסטרטגיות ויותר מכן רווחיות. כיום פרוטרום נמצאת בסביבה עסקית נוחה יותר מבעבר, עקב עדכון המחירים ללקוחותיה, כאשר שינוי מגמה בשוק הסחורות, רק תשפיע לחיוב על החברה.

החברה הצליחה לבצע את מרבית הסינרגיות שהיו טמונות במיזוג הרכישות, ולחזור לשיעורי הרווחיות היפים שאפיינו אותה בעבר. להערכתנו, בהתבסס על מבנה החברה כיום, פרוטרום נסחרת במחיר סביר ביחס למחירים בשוק של חברות בתחום, אולם בהשקעה בחברה כיום טמונה אופציה לקבלת רכישות נוספות, במכפילים נמוכים יותר מאלו שהחברה נסחרת בהם, שיביאו לקפיצת מדרגה נוספת בהתרחבות החברה. לאור האמור לעיל, המלצתנו היא תשואת יתר במחיר יעד של 40 ₪ למניה.

נתוני המניה

מחיר 35.5
מחיר יעד 40
המלצה תשואת יתר
מחיר יעד קודם 34

נתוני מסחר

שווי שוק (מלש"ח) 1,935
גבוה שנתי 37.9
נמוך שנתי 23.4
שווי שוק להון עצמי 1.4

מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

פרטי מכין עבודת האנליזה:

רוני שקל ת.ז 060413077
רישיון משווק השקעות מספר 8102
ברקוביץ 4 ת"א
roni@meitav.co.il
השכלה:  בוגרת (B.A) במנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה
ניסיון מקצועי: תפקידי מחקר ואנליזה החל מ2006 ועד היום במיטב ניהול השקעות

פרטי התאגיד המורשה במסגרתו מועסק מכין עבודת האנליזה:

מיטב ניהול השקעות בע"מ
רחוב ברקוביץ 4, תל-אביב
טלפון: 03-7778000

מועד עריכה ומועד פרסום עבודת האנליזה:

מועד עריכת עבודת אנליזה זו הוא 19.8.08

מועד פרסום עבודת אנליזה זו הוא 19.8.08

שיטות הערכה:

שווי החברה הוערך לפי מודל DCF.

סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד: האטה כלכלית בארץ ובעולם, עלייה נוספת במחירי חו"ג, ביצוע רכישות מהותיות.

 
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב ניהול השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ניהול השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו.

מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם.

מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים.

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

מיטב ניהול השקעות בע"מ או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת:

אני, רוני שקל בעלת רישיון מס' 8102, מצהירה בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

רוני שקל

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מומחי מיטב על בזק: "נותרים בהמלצת קנייה, המניה המועדפת בשוק התקשורת הישראלי", 25/08/2008
מומחי מיטב על פרוטרום: "המלצת תשואת יתר, מעלים את מחיר היעד ל-40 ש"ח למניה", 20/08/2008
מומחי מיטב על סלקום: "המלצת קניה עם מחיר יעד של 139 ש"ח", 17/08/2008
מומחי מיטב: "המלצת קנייה לגולף במחיר יעד של 25 ש"ח", 13/08/2008
מומחי מיטב על דלק רכב: "המלצת "תשואת שוק" במחיר יעד של 58 ₪ למניה", 12/08/2008
מומחי מיטב: "הקרנות הכספיות חוזרות לראש רשימת המגייסות", 11/08/2008
מומחי מיטב על שופרסל: "המלצת קנייה עם מחיר יעד של 23 ש"ח למניה", 5/08/2008
מומחי מיטב: "תעשיית קופות הגמל ממשיכה במסעה דרומה" , 5/08/2008
מומחי מיטב: "המניות הישראליות בוול סטריט סובלות מסנטימנט שלילי, בעוד שמדד הנאסד"ק מצליח לרשום עליות שערים", 4/08/2008
מומחי מיטב על פרטנר: " נותרים בהמלצת תשואת שוק", 4/08/2008
[1-5]...[31-35]  Previous Page 36 37 38 39 40 Next Page  [41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.