כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות מיטב

מיטב: ממשיכים בהמלצת קניה לבזק

30/03/2009

•  תוצאות בזק לרבעון הרביעי היו מעט מתחת להערכות שלנו, בעיקר בגלל תוצאות חלשות אצל חברת פלאפון. עדיין ברמה שנתית ניתן להתייחס ל-2008 כשנת שיא מבחינת הקבוצה. הכנסות הקבוצה במאוחד הסתכמו ב-2008 בכ-12.4 מיליארד ש"ח, בדומה למחזור של 2007. הנקודה החשובה יותר בבזק נמצאת בשורות התחתונות. על אותה רמת הכנסות הצליחה החברה לשפר את הרווח התפעולי והנקי בכ-18.5%.

• אנו מתרשמים כי הנהלת החברה מחויבת להמשך תהליכי ההתייעלות. הקמת רשת ה-NGN מעבר ליתרון הטכנולוגי, אמורה להיות בעלת עלויות תפעול נמוכות יותר , ותאפשר לחברה לייצר מדרגה נוספת של התייעלות.

• החברה מעריכה כי בשנת 2009 היא תצליח לשמור על אותה רמת EBITDA ותזרים תפעולי. עמידה ביעדים אילו תהווה תוצאה יותר מטובה.

• בזק נסחרת במכפיל שווי תפעולי לתזרים נקי (אחרי השקעות ומס) של 11 ביחס לשנת 2009. יש לזכור, כי החברה נמצאת כיום ברמת שיא של השקעות, וברמה המייצגת, ההשקעות צריכות להיות נמוכות יותר באופן מהותי.

• אנו מעריכים את בזק לפי מודל DCF בשיעור היוון של 9% וללא הנחה של גידול פרמננטי. תחת הנחה זו, אנו מגיעים לשווי חברה של 22.5 מיליארד ש"ח, שווי זה משקף שווי למניה של 8.25 ₪, כ-25% מעל למחיריה הנוכחי. לפיכך אנו נשארים בהמלצת קניה על בזק.

• החברה תחלק דיבידנד של 30.4 אג' למניה – משקף תשואה חצי שנתית  של 4.6%.

תוצאות בזק לרבעון הרביעי היו מעט מתחת להערכות שלנו, בעיקר בגלל תוצאות חלשות אצל חברת פלאפון. עדיין ברמה שנתית ניתן להתייחס ל-2008 כשנת שיא מבחינת הקבוצה. הכנסות הקבוצה במאוחד הסתכמו ב-2008 בכ-12.4 מיליארד ש"ח, בדומה למחזור של 2007. הנקודה החשובה יותר בבזק נמצאת בשורות התחתונות, על אותה רמת הכנסות הצליחה החברה לשפר את הרווח התפעולי והנקי בכ-18.5%. אנו מתרשמים כי הנהלת החברה מחויבת להמשך תהליך ההתייעלות   בחברה.

החברה סיפקה תחזית אופטימית ביחס לציפיות לגבי 2009. שמירה של רמת EBITDA ותזרים תפעולי של 2008. בנוסף החברה מתכוונת להשקיע באותם רמות של 2008 (כ-1.7 מיליארד). עמידה ביעדים אילו תחשב לתוצאה יותר מטובה עבור בזק ב-2009.

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 30.4 אג' בגין החצי השני של 2008, המשקף תשואה חצי שנתית של 4.6%. ניתן לצפות לתשואת דיבידנד של 9%-10% גם בשנת 2009. מדד מחירים נמוך אשר יוריד את הוצאות המימון יכול לייצר הפתעה לטובה בדיבידנד.

תמחור

אם מסתכלים על יחסי השווי שבו נסחרת בזק ניתן לראות כי החברה נסחרת ביחס של שווי תפעולי לתזרים נקי (אחרי השקעות ומס) של 11 לשנת 2009.

יש לזכור כי 2009 תהווה שנת שיא מבחינת רמת ההשקעות של הקבוצה על רקע פרויקט ה-NGN והרחבת הקיבולת של רשת פלאפון החדשה. ברמה המייצגת ניתן לצפות לרמת השקעות נמוכה מהותית.

אנו מעריכים את בזק עפ"י מודל היוון תזרים מזומנים (DCF). אנו סוברים כי הדרך הטובה לבחון את בזק היא לא כאוסף של חברות, אלא כחברה אחת המספקת את כל סל השירותים. כך ניתן להביא לידי ביטוי את הסינרגיות בין הפעילויות. למשל פלאפון אינה משקיעה בתמסורת בניגוד למתחרות בענף. דוגמה נוספת היא בזק בינלאומי, אשר נהנית מהקמפיין של בזק מפ"א על הרשת האלחוטית ביתית.

אנו משתמשים בשיעור היוון של 9% וללא הנחה של גידול פרמננטי. תחת הנחה זו אנו מגיעים לשווי חברה של 22.5 מיליארד ש"ח, המשקף שווי למניה של 8.25 ש"ח. אנו נשארים בהמלצת קניה על בזק.

בזק קווי (מפ"א)

ברבעון הרביעי איבדה בזק כ-30 אלף קווים וכ-146 אלף קווים במהלך כל השנה. במקביל לאיבוד הקווים קיימת גם מגמה של איבוד דקות שיחה בקווים הקיימים, כנראה לטובת חברות הסלולר. אנו מעריכים כי המגמה של איבוד הקווים אמורה להימשך גם בשנים הקרובות, מנגד בד בבד עם הירידה בנתח השוק החברה אמורה להתחיל ולקבל הקלות רגולטוריות אשר יקלו על התחרות בשוק.

החברה מייצגת כי בשנתיים הקרובות תושלם מרבית ההקמה של רשת ה-NGN. רשת זו אמורה לספק קצבי מהירות גבוהים של עד כ-50Mb. הקמת הרשת עשויה לספק לבזק יתרון תחרותי בתחום. יתר על כן, עלויות התפעול של הרשת החדשה אמורות להיות נמוכות באופן מהותי, ויאפשרו לחברה מדרגה נוספת של התייעלות.

כפי שניתן לראות הכנסות בזק מפ"א הסתכמו בכ-5,498 מיליון ש"ח, ירידה של כ-3.8% לעומת 2007. עיקר הירידה הייתה בתחום הטלפוניה (ירידה של 8.5% או 7% אם מנטרלים את הקישוריות), אשר קוזזה בחלקה על ידי שירותי אינטרנט ותמסורת.

פלאפון

הרבעון הרביעי של פלאפון היה רבעון חלש, קצת מעבר לחולשה העונתית של הרבעון הרביעי. החברה החליטה (שוב) לשנות את שיטת הספירה של הלקוחות וגרעו כ-92,000 מבסיס הלקוחות.

ה-ARPU של פלאפון עמד ברבעון על כ-122 ש"ח ירידה של 7 ש"ח לעומת הרבעון השלישי, בהתאם למגמה בתעשייה (7 ש"ח בסלקום ובפרטנר). אנו מעריכים כי התרומה של הרומינג ל-ARPU של החברות האחרות הוא מעל ל-10 ש"ח. פער זה יכול להסביר חלק מההפרש.

ברור, כי המטרה המרכזית של ההשקעה ברשת החדשה של פלאפון היא לסגור את הפערים בתוצאות הפיננסיות בין פלאפון לשאר השוק. ב-2008 פלאפון השקיעה השנה כ-800 מיליון ₪ כאשר 600 מיליון היו הקמת הרשת החדשה. בהקמת הרשת ואנו סבורים כי בשנה הנוכחית נראה המשך השקעות על מנת להרחיב את הקיבולת בהתאם לקצב הצטרפות המנויים. סביר לצפות ש-2009 תהיה מעין שנת מעבר כאשר פלאפון תצטרך לשאת בעלויות של תפעול שתי רשתות במקביל.
 
YES

ברבעון הרביעי המשיכה מגמת השיפור ב-YES. החברה גייסה כ-4 אלפים לקוחות חדשים ורשמה עלייה של 6% ב-ARPU.

ברמה השנתית הסתכמו הכנסות יס בכ-1,513 מיליון ש"ח, גידול של כ-6.8%. הרווח התפעולי עמד על כ-177 מיליון ש"ח והחברה רשמה הפסד נקי של כ-265 מיליון ש"ח. יש לציין כי מרבית ההספד נובע מרישום של הוצאות מימון בגין הלוואות של בעלי המניות (בעיקר בזק). הוצאות ריבית  אילו אינן משולמות בפועל.

בימים בהם כל חברות התקשרות מקימות/מחזקות את זרועות התוכן שלהן YES מהוות נדבך אסטרטגי עבור בזק.
ככל הנראה, בשנה הקרובה יובהר נושא הבעלות בחברה.

בזק בינלאומי

רבעון רביעי טוב עם הכנסות של 337 מיליון ש"ח ושיפור במדדי הרווחיות. ברמה השנתית החברה רשמה הכנסות של כ-1,300 מיליון ש"ח, גידול של כ-1.3%. הרווח הנקי עמד על כ-178 מיליון ש"ח.

בזק בינלאומי קיבלה את אישור הרגולטור למכור שירותי VOB. אישור ימנע מהחברה להיות במצב של נחיתות ביחס למתחרות בענף.

שיטות הערכה:

שווי החברה הוערך במודל היוון תזרים מזומנים (DCF)

סיכונים שונים העשויים להשפיע מהותית על מחיר היעד:

1. עלייה בקצב איבוד הקווים הנייחים.
2. ירידה בשיעורי הרווחיות בקבוצה.
3. איבוד נתחי שוק בתחומי הסלולר, הטלוויזיה והאינטרנט.
4. שינויים דחופים בהנהלת החברה.

מיטב בית השקעות www.meitav.co.il

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר  הדלק בהZרקור
סקירות נוספות
מיטב: ממשיכים בהמלצת קניה לבזק, 30/03/2009
תכניותיהם של גייתנר ופישר -השפעה מנוגדת על האפיק השקלי ארוך הטווח, 30/03/2009
הממשל האמריקאי לא עוצר. תוכנית חדשה יוצאת לדרך, 30/03/2009
שוק המניות בישראל ושוק המניות בארה"ב - האמנם התנתקות?, 24/03/2009
המהלכים של בנק ישראל והפד האמריקאי עוד לא באו לידי ביטוי מלא בשחרים הארוכים, 23/03/2009
מכונת הדפסת הכסף מעלה הילוך, 23/03/2009
מיטב: "נגיד בנק ישראל צפוי להפחית את הריבית ב-0.25%", 22/03/2009
מיטב: "מדד המחירים לצרכן לחודש מארס צפוי להישאר ללא שינוי", 17/03/2009
"השבוע הסתיים בעליות שערים!!", 16/03/2009
מיטב: הקרנות השקליות הובילו בגיוסים וסיימו את חודש פברואר עם יצירות של כ-1.8 מיליארד שקל, 12/03/2009
[1-5]...[26-30]  Previous Page 31 32 33 34 35 Next Page  [36-40]...[41-42]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.