כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
 
 
 
 
 
בית ההשקעות הראל פיננסים

הראל פיננסים: שוקיי המניות בעולם היו חיוביים מאוד במהלך דצמבר

2/01/2011

• האינדיקטורים השוטפים לפעילות הכלכלית בישראל שפורסמו בחודש האחרון היו ברובם חיוביים. חלה עלייה בנתוני יצוא הסחורות ויצוא השירותים, הכנסות המדינה ממיסים עלו על הצפי ומדד הייצור התעשייתי עלה בחדות. מנגד, חלה ירידה ביבוא ובכניסת התיירים.

• הלמ"ס עדכנה בחדות כלפי מעלה את נתוני הצמיחה (ובעיקר את הגידול ביצוא) ברבעונים הקודמים. התוצר צמח ברבעון השלישי של 2010 בשיעור שנתי של 4.4 אחוזים (לעומת 3.8 אחוזים באומדן הקודם) ושיעור הצמיחה של היצוא עודכן לפלוס 0.7 אחוז (לעומת מינוס 9.6 אחוזים באומדן הקודם). האומדן המעודכן של הלמ"ס לצמיחה ב-2010 עומד על 4.5 אחוזים.

• החשבון השוטף של מאזן התשלומים ברבע השלישי של 2010 הסתכם בעודף של 2.3 מיליארד דולר, עלייה קלה לעומת הרבעונים הקודמים. להערכתנו, העודף צפוי לרדת בהדרגה במהלך השנה הקרובה.

•  מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1 אחוז בנובמבר, בהתאם לצפי שלנו. האינפלציה ב 12 החודשים האחרונים מסתכמת ב 2.3 אחוזים.

• ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי ברמה של 2.00 אחוזים, בהתאם לצפי. חלה עלייה חדה בתחזית חטיבת המחקר של הבנק לתוואי הריבית במהלך שנת 2011.

• עקום התשואות של איגרות החוב הממשלתיות עלה לכל אורכו במהלך דצמבר בהמשך לעלייה בנובמבר, בין היתר בשל עליית התשואות בארה"ב.

• שוקיי המניות בעולם היו חיוביים מאוד במהלך דצמבר. מדד MSCI World עלה ב 7 אחוזים, מדד S&P 500 עלה ב-7 אחוזים, מדד הנאסד"ק עלה ב-6 אחוזים ומדד MSCI Emerging Markets עלה ב-7 אחוזים. מדד ת"א 100 עלה ב 6 אחוזים (במונחים דולריים עלה המדד ב 11 אחוזים).

א. התפתחויות במשק הישראלי

עדכון נתוני הצמיחה

הלמ"ס ביצעה עדכון חד כלפי מעלה בנתוני הצמיחה ברבעונים האחרונים:

• התוצר צמח ברבעון השלישי של 2010 בשיעור שנתי של 4.4 אחוזים (לעומת 3.8 אחוזים באומדן הקודם).
• התוצר צמח ברבעון השני של 2010 בשיעור שנתי של 5.0 אחוזים (לעומת 4.5 אחוזים באומדן הקודם).
• התוצר צמח ברבעון הראשון של 2010 בשיעור שנתי של 4.4 אחוזים (לעומת 3.9 אחוזים באומדן הקודם).
• התוצר צמח ברבעון הרביעי של 2009 בשיעור שנתי של 4.8 אחוזים (לעומת 4.6 אחוזים באומדן הקודם).
 
נתוני הצמיחה של התוצר העסקי עודכנו עוד יותר בחדות. כך, למשל, עבור הרבעון השלישי של 2010 עודכנה הצמיחה של התוצר העסקי לשיעור שנתי של 5.1 אחוזים (לעומת 3.9 אחוזים באומדן הקודם) ושיעור הצמיחה של היצוא לפלוס 0.7 אחוז (לעומת מינוס 9.6 אחוזים באומדן הקודם). לעומת זאת, נתוני הצריכה הפרטית עודכנו מעט כלפי מטה.

בסך הכול עודכנה רמת התוצר הריאלי ברבעון השלישי ב-0.6 אחוז. רמת התוצר הנומינלי עודכנה באופן מתון יותר, ב-0.3 אחוז, כלומר היה עדכון כלפי מטה ברמת מחירי התוצר.

כתוצאה מהעדכונים החדים כלפי מעלה, הלמ"ס מעריכה כעת שהצמיחה השנתית ב 2010 הסתכמה ב-4.5 אחוזים.

כמובן שהעדכון משנה במידה רבה את התמונה לגבי מצב המשק והיצוא וכתוצאה מכך גם גדל הסיכוי להעלאות ריבית בחודשים הקרובים.

האינדיקטורים השוטפים

האינדיקטורים השוטפים לפעילות הכלכלית בישראל שפורסמו בחודש האחרון היו ברובם חיוביים.

יצוא הסחורות (ללא יהלומים, אוניות ומטוסים, במונחים דולריים) עלה ב-0.5 אחוז בנובמבר וב-7 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים. יבוא הסחורות (ללא יהלומים, אוניות ומטוסים, במונחים דולריים) ירד ב 12 אחוזים בנובמבר ועלה ב-4 אחוזים ב 12 החודשים האחרונים. הגירעון המסחרי הצטמצם בחדות בנובמבר, ל-0.6 מיליארד דולר.

יצוא השירותים (במונחים דולריים) גדל ב-11 אחוזים באוקטובר (לאחר עלייה חדה גם בחודש הקודם) ועלה ב-18 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים. לעלייה החדה ביצוא שירותים בשנה האחרונה תרם הגידול הניכר ביצוא שירותי תחבורה – מעל 60 אחוזים ב 12 החודשים האחרונים.

הכנסות המדינה ממסים הסתכמו בנובמבר ב-16.9 מיליארד ₪, גבוה במידה ניכרת מהמגמה בחודשים האחרונים ומהצפי שלנו. בעקבות הנתון אנו מעריכים שקיים סיכוי סביר שהגירעון התקציבי ב-2011 יהיה דומה ליעד הגירעון (2.9 אחוזי תוצר) או אף נמוך ממנו.

כניסות התיירים דרך האוויר קטנו ב-11 אחוזים בנובמבר (לאחר העלייה החדה באוקטובר) והן גבוהות ב-13 אחוזים לעומת נובמבר אשתקד.

לינות התיירים בבתי מלון קטנו ב-15 אחוזים בנובמבר (לאחר עלייה חדה של 26 אחוזים באוקטובר) וגדלו ב-12 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים. לינות הישראלים בבתי מלון עלו ב-9 אחוזים בנובמבר וב-9 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים.
 
מדד הייצור התעשייתי גדל ב 5 אחוזים באוקטובר (לאחר ירידות חדות בשני החודשים הקודמים) ועלה ב-4 אחוזים ב 12 החודשים האחרונים.

מדד הפדיון בענפי המשק גדל ב 1 אחוז באוקטובר (לאחר יציבות בשני החודשים הקודמים) ועלה ב-8 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים.

מכירות דירות חדשות ירדו ב-22 אחוזים בנובמבר (לאחר עלייה חדה של 34 אחוזים באוקטובר) כאשר מלאי הדירות החדשות למכירה המשיך לרדת לשפל חדש.

החשבון השוטף של מאזן התשלומים ברבע השלישי של 2010 הסתכם בעודף של 2.3 מיליארד דולר (על פי נתונים מנוכי עונתיות), בהמשך לעודף של 2.0 מיליארד דולר ברבע הקודם ושל 1.6 מיליארד דולר ברבע הראשון של השנה. בשלושת הרבעים הראשונים של השנה הסתכם העודף בחשבון השוטף ב-5.9 מיליארד דולר, בהשוואה לעודף של 4.8 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העודף בחשבון השוטף ברבע השלישי של השנה מבטא שיפורים בחשבון הסחורות, השירותים וההכנסות - לעומת הרבע הקודם - שקוזזו חלקית ע"י ירידה בעודף בחשבון ההעברות השוטפות. חשבון הסחורות והשירותים הסתכם בעודף של 1.8 מיליארד דולר ברבע השלישי של 2010, עודף שנבע כמעט כולו מחשבון השירותים. העודף בחשבון השוטף כאחוז מהתוצר הסתכם בארבעת הרבעונים האחרונים ב 4.1 אחוזי תוצר, אולם – להערכתנו – הוא יקטן בהדרגה במהלך השנה הקרובים.

נתוני התעסוקה לספטמבר היו חלשים. מספר משרות השכיר של ישראלים ירד ב 0.7 אחוז בספטמבר ועלה ב-2.5 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים. השכר הממוצע למשרת שכיר של ישראלים ירד ב-0.9 אחוז בספטמבר ועלה ב-3.0 אחוזים ב 12 החודשים האחרונים (עלייה ריאלית של 1.7 אחוזים). בסקטור העסקי, ב 12 החודשים האחרונים עד ספטמבר עלה מספר משרות השכיר ב 2.6 אחוזים והשכר הריאלי הממוצע למשרת שכיר עלה ב 0.7 אחוז בלבד.
 
ב. התפתחויות בשוק ההון

שוק איגרות החוב

עקום התשואות של איגרות החוב הממשלתיות עלה לכל אורכו במהלך דצמבר בהמשך לעלייה בנובמבר.

להערכתנו, העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות בשנה הקרובה מעט גבוהה יותר מזו הגלומה בציפיות השוק.
 
עקום התשואות של איגרות החוב של ממשלת ארה"ב עלה בחדות לאורך כל אורכו במהלך דצמבר.

שערי החליפין

השקל התחזק ב-3 אחוזים במהלך דצמבר אל מול סל המטבעות, ב-4 אחוזים אל מול הדולר וב 1 אחוז אל מול האירו. שער החליפין הריאלי האפקטיבי של השקל המשיך להתחזק בחודש האחרון וחזק כעת ב-10 אחוזים לעומת רמתו הממוצעת ב-2009 וב 6 אחוזים לעומת רמתו הממוצעת ב-2010.
 
מחירי מוצרי האנרגיה

מחיר חבית נפט מסוג WTI עלה ב-9 אחוזים במהלך דצמבר במונחים דולריים וב 6 אחוזים במונחי אירו. מחיר הגז הטבעי עלה ב-1 אחוז במונחים דולריים.

במהלך 2010 עלה מחיר חבית נפט ב-15 אחוזים במונחים דולרים ואילו מחיר הגז הטבעי ירד ב-30 אחוזים.

שוקי המניות

שוקיי המניות בעולם היו חיוביים מאוד במהלך דצמבר. מדד MSCI World עלה ב 7 אחוזים, מדד S&P 500 עלה ב-7 אחוזים, מדד הנאסד"ק עלה ב-6 אחוזים ומדד MSCI Emerging Markets עלה ב-7 אחוזים. מדד ת"א 100 עלה ב 6 אחוזים (במונחים דולריים עלה המדד ב 11 אחוזים).

בסיכום שנתי, 2010 הייתה שנה חיובית בשוקי המניות, זאת לאחר שנת 2009 הפנטסטית ושנת 2008 הגרועה.

 

MSCI World (gross)

MSCI EM (gross)

תל-אביב 100

בשקלים

תל-אביב 100

בדולרים

מצטבר מתחילת 2005

28%

149%

92%

136%

2005

10%

35%

29%

21%

2006

21%

33%

12%

22%

2007

10%

40%

25%

37%

2008

-40%

-53%

-51%

-50%

2009

31%

79%

89%

88%

2010

12%

19%

15%

24%

דצמבר 2010

7%

7%

6%

11%

 

 

מדד ה-VIX (מדד פופולרי למדידת התנודתיות המרומזת בשוק המניות בטווח הקצר, הנשקפת ממעקב אחר מחירי האופציות של מדד S&P 500) עלה בחדות במהלך חודש מאי, בעקבות החששות מהתפרקות גוש האירו. כאשר החששות פחתו נרשמה ירידה עקבית במדד ובסוף 2010 רמתו הייתה נמוכה ב-18 אחוזים בהשוואה לסוף 2009 ומתחת לממוצע הרב שנתי.

פרמיית הסיכון של ישראל (על פי מרווח ה-CDS ל-5 שנים) עמדה בסוף דצמבר על 1.1 אחוזים, לעומת 1.25 אחוזים בסוף 2009.

ג. התפתחויות בתחום האינפלציה והמדיניות המוניטרית

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1 אחוז בנובמבר, בהתאם לצפי שלנו ונמוך במעט מממוצע התחזיות לעלייה של 0.2 אחוז. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים מסתכמת ב 2.3 אחוזים. מחירי הדירות בבעלות הדיירים עלו על פי הסקר האחרון ב-0.4 אחוז (פחות מאשר בחודשים הקודמים).

שר האוצר ושר השיכון הודיעו על צעדים להפחתת מחירי הדירות עד ידי הגדלה זמנית של מס הרכישה על דירות להשקעה מחד ומתן פטור זמני ממס שבח על מכירת דירות להשקעה מאידך. שילוב זה של צעדים, הגורם להגדלת ההיצע של הדירות בשוק יחד עם ירידה בביקושים, עשוי לבלום את העלייה במחירי הדירות.

הציפיות לאינפלציה (על פי חישובי בנק ישראל) עמדו בממוצע בין אמצע נובמבר לאמצע דצמבר על 3.1 אחוזים לשנה הראשונה, 3.0 אחוזים לשנה השנייה ו-2.8 אחוזים לשנה השלישית ואילך. זוהי עלייה לעומת החודשים הקודמים, אך ירידה קלה לעומת הממוצע בנובמבר. כמות אמצעי התשלום ירדה ב-1.3 אחוזים בנובמבר ועלתה ב-1.5 אחוזים בלבד ב-12 החודשים האחרונים.
 
ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי ברמה של 2.00 אחוזים. החלטת הריבית תאמה את הצפי שלנו ושל רוב הכלכלנים. ההפתעה המרכזית בהודעת הריבית היא עדכון תחזית חטיבת המחקר בבנק ישראל: התחזית כעת צופה שברבעון האחרון של 2011 האינפלציה תעמוד על 2.6 אחוזים (לעומת 2.5 אחוזים בתחזית מחודש שעבר) ושריבית בנק ישראל תעמוד על 3.3 אחוזים (לעומת 2.9 אחוזים בתחזית מחודש שעבר). זהו שינוי משמעותי למדי, שפירושו 5 6 העלאות ריבית במהלך שנת 2011, לעומת 3 4 העלאות בתחזית הקודמת. שוק האג"ח צופה כיום כ-4 העלאות.

גם ההערכה שלנו הייתה לכ 4 העלאות, בהנחה ששער החליפין של השקל יישאר ברמתו הנוכחית, אולם אנחנו צופים שבמקרה זה האינפלציה תהיה גבוהה יותר מתחזית חטיבת המחקר (כ-3.0 אחוזים). אם אכן בנק ישראל יעלה את הריבית בקצב מהיר יותר, אז גם תחזית חטיבת המחקר לאינפלציה עשויה להתגשם. אנחנו סבורים שמדיניות כזו (העלאה מהירה יותר של הריבית) תהיה נכונה יותר בהינתן התנאים הנוכחיים של המשק הישראלי (צמיחה מהירה ואבטלה נמוכה), אולם איננו משוכנעים שהבנק אכן יבחר לנסוע ב"נתיב המהיר".

ד. התפתחויות בכלכלה העולמית

צמיחה במדינות המתקדמות

ה-Economist פרסם את ה-Consensus Forecast החודשי לשיעורי הצמיחה במדינות המתקדמות. חלה עלייה בתחזיות, במיוחד לארה"ב.

ארה"ב

התגבשה הסכמה בין הנשיא לקונגרס להאריך את הפחתות המס המאסיביות מזמנו של הנשיא בוש בשנתיים נוספות. בנוסף, הוחלט להפחית את תשלומי השכירים לביטוח לאומי ולהאריך הפחתות מסים נוספות מהשנה שעברה שנועדו להיות זמניות. העלות הצפויה היא כ-900 מיליארד דולר על פני שנתיים, שיתווספו לגירעון התקציבי. הדחייה של הפחתות המס בשנתיים (עד סוף 2012) מבטיחה שהנושא יהפוך למרכזי במערכת הבחירות הבאה לנשיאות.

ההסכמה הפוליטית תומכת בצמיחה בטווח הקצר אך גם תגדיל את הגירעון והחוב הציבורי. שני הגורמים האלו תומכים בעלייה בתשואות הארוכות. בעקבות ההסכמה נרשמה עלייה חדה בתשואות אג"ח הממשלתיות והתשואה ל-10 שנים עלתה ל 3.45 אחוזים, לעומת 2.78 אחוזים בתחילת החודש, כאשר רוב העלייה בתשואה הנומינלית תורגמה גם לעלייה בתשואה הריאלית.

התוצר גדל ברבעון השלישי של 2010 בשיעור של 2.6 אחוזים על פי האומדן האחרון, מעט מעל לאומדן הקודם אך מעט מתחת לצפי.

דוח התעסוקה לנובמבר היה גרוע. נוספו 39 אלף מועסקים בלבד, לעומת צפי ל 145 אלף ושיעור האבטלה עלה ל-9.8 אחוזים. על מנת לשמור בטווח הארוך על שיעור אבטלה יציב, המשק האמריקאי צריך לייצר כ-125 אלף משרות בחודש, וכמובן שעל מנת להפחית את שיעור האבטלה הוא צריך לייצר משרות בקצב הרבה יותר מהיר.

המכירות הקמעונאיות עלו ב-0.8 אחוז בנובמבר, מעל לצפי, ונתוני החודש הקודם עודכנו כפי מעלה. המכירות רשמו עלייה של 8 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים.

מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן עלה בדצמבר ל-74.5 נקודות, בהתאם לצפי.

הצריכה הפרטית הריאלית גדלה ב-0.3 אחוז בנובמבר, בדומה לממוצע של החודשים הקודמים (נתון אוקטובר עודכן כלפי מעלה). שיעור החיסכון של משקי הבית ירד מעט, ל-5.3 בנובמבר, לעומת 5.4 באוקטובר (הנתון לאוקטובר עודכן כלפי מטה).

מחירי הליבה של הצריכה הפרטית גדלו ב 0.1 אחוז בנובמבר, עדיין מעט מדי מבחינת יעד האינפלציה, אך גבוה יותר מאשר בחודש הקודם.

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1 אחוז (מעט נמוך מהצפי) ומדד הליבה עלה גם כן ב 0.1 אחוז (בהתאם לצפי). העלייה במדד הליבה באה לאחר שלושה חודשים רצופים של שינוי במדד קרוב לאפס.

נתוני שוק הדיור שפורסמו בחודש האחרון היו מאכזבים. התחלות הבנייה עלו ב 4 אחוזים בנובמבר וירדו ב-6 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים. אישורי הבנייה ירדו ב-4 אחוזים בנובמבר וב-15 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים. מכירות בתים חדשים עלו ב-5 אחוזים ומכירות בתים קיימים עלו ב-6 אחוזים בנובמבר, שניהם מתחת לצפי. מדד Case Shiller למחירי הבתים ב 20 הערים הגדולות ירד ב 1.0 אחוז באוקטובר (ירידה חודשית רביעית ברציפות) והוא גבוה רק במעט בהשוואה לרמת השפל במאי 2009.
 
יפן
התוצר ביפן גדל ב-1.1 אחוזים ברבעון השלישי של 2010 וב-5 אחוזים במהלך ארבעת הרבעונים האחרונים, עלייה חדה מהצפי.

סין

האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עלתה ל-5.1 אחוזים בנובמבר. בניגוד לחודשים הקודמים, העלייה באינפלציה אינה נובעת רק מעלייה במחירי המזון.

בעקבות הזינוק באינפלציה בחודשים האחרונים, השלטונות מקשיחים את המדיניות המוניטרית (בעיקר על ידי הגדלת יחס הרזרבות של הבנקים והטלת מגבלות על הגידול באשראי) ומגבירים את הפיקוח על המחירים. יתכן שבהמשך הם גם יאפשרו התחזקות מהירה יותר של המטבע המקומי.

הכותב הנו ראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים    

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.