כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

מנכ"ל אלקטרה בע"מ: "אלקטרה בע"מ ממשיכה לשמור על מעמדה המוביל כמותג חזק ובעל מוניטין בשוק המקומי"

23/08/2011

 

קבוצת אלקטרה בע"מ, בניהולו של איתמר דויטשר, פרסמה את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של שנת 2011.

 

איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה בע"מ, אמר: "אלקטרה בע"מ ממשיכה לשמור על מעמדה המוביל כמותג חזק ובעל מוניטין בשוק המקומי, וזאת במקביל להרחבת פעילותה במדינות השונות בהן פועלת הקבוצה בחו"ל. במחצית הראשונה של שנת 2011 חל גידול בהכנסות וברווחים במרבית מגזרי הפעילות של הקבוצה, ובנוסף נרשמה עלייה בצבר ההזמנות של הקבוצה העומד כיום על כ- 3.9 מיליארד שקל, והמבטיח תזרים הכנסות גבוה גם בשנתיים הקרובות, כאשר במקביל הקבוצה פועלת כדי לקדם את מנועי הצמיחה, בעיקר בתחום ה-Facilities management ובתחום הזכיינות, במסגרתו אנו פועלים כדי להפוך לשחקן מוביל בפרויקטי תשתית לאומיים". 

 

אלקטרה בע"מ סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2011 עם הכנסות בסך של כ-1.48 מיליארד שקל, לעומת הכנסות בסך של כ-1.43 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 3.5%. הגידול בהכנסות מיוחס בעיקר לגידול בהיקפי הפעילות במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל ובהיקפי הפעילות  במגזר השירות, האחזקה והסחר. 

 

הרווח הגולמי הסתכם בכ- 168.6 מיליון שקל, גידול של כ-10.7% לעומת רווח גולמי שהסתכם  בכ- 152.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי מיוחס בעיקר לגידול בהיקפי הפעילות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל. 

 

הרווח לפני מס הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ-94.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-74.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יצויין, כי הרווח במחצית הראשונה של השנה כולל גם הכנסה בסך של כ-32.3 מיליון שקל  בגין התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה וכן הינו לאחר השפעת עליה בהוצאות המימון לסך של כ-38.9 מיליון שקל. מנגד, רשמה החברה במחצית המקבילה אשתקד הכנסה מהסדר בגין חובות קבוצת חפציבה בסך של כ- 5.1 מיליון שקל. 

 

הרווח מפעולות נמשכות גדל במחצית הראשונה של השנה בכ-6.7% לכ-72.4 מיליון שקל, לעומת כ-55.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח מפעולות נמשכות נובע בין היתר מגידול ברווח של מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל וברווח ממגזר השירות, הסחר והאחזקה. 

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם במחצית הראשונה של השנה לכ-72 מיליון שקל, לעומת כ-69.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יש לציין, כי במחצית המקבילה אשתקד כלל הרווח הנקי פריט חד פעמי של רווח בסך של כ- 15.1 מיליון שקל בגין תמורה נוספת במסגרת מכירת מפעל השנאים של אנרקו. 

 

את הרבעון השני של 2011 סיימה קבוצת אלקטרה בע"מ עם הכנסות בסך של כ-744.8 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של כ-748.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2010.  

 

הרווח הגולמי של אלקטרה ברבעון השני של 2011 הסתכם בכ- 81.3 מיליון שקל, גידול של כ- 1.1% לעומת רווח גולמי שהסתכם בכ- 80.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

 

הרווח לפני מס הסתכם ברבעון השני של השנה בכ-49.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-47.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2010. 

 

יצויין, כי הרווח ברבעון השני של השנה כולל גם הכנסה בסך של כ-24 מיליון שקל  בגין התאמת שווי נדל"ן להשקעה וכן הינו לאחר השפעת הוצאות מימון בסך של כ- 23.1 מיליון שקל. כמו כן, ברבעון המקביל אשתקד רשמה הקבוצה הכנסה מהסדר בגין חובות קבוצת חפציבה בסך של כ- 5.1 מיליון שקל. 

 

הרווח מפעולות נמשכות גדל ברבעון השני של השנה בכ-6.7% לכ-37.3 מיליון שקל, לעומת כ-34.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווחי הרבעון נבע בעיקר מהעלייה ברווחי מגזר שירות, סחר ואחזקה, ובמגזר ייזום הנדל"ן. 

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון השני של השנה לכ-37.2 מיליון שקל, לעומת כ-44.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יש לציין, כי ברבעון המקביל אשתקד כלל הרווח הנקי כ- 10.1 מיליון שקל בגין תמורה נוספת במסגרת מכירת מפעל השנאים של אנרקו, ובנטרולו הציגה קבוצת אלקטרה גם בסעיף זה. 

 

אלקטרה בע"מ מדווחת עוד על המשך מגמת העלייה בצבר העבודות שלה, שהסתכם בסוף יוני 2011 בכ-3.9 מיליארד שקל. יצויין, כי הצבר מורכב מעבודות בהיקף של כ-2.47 מיליארד שקל (מתוכם כ- 919 מיליון שקל הינם לביצוע בשנת 2011) המיוחסות למגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל, עבודות בסך של כ-640 מיליון שקל (מתוכם כ-284 מיליון שקל הינם לביצוע בשנת 2011) המיוחסות למגזר המבנים והתשתיות בחו"ל, ועבודות בסך של כ-821 מיליון שקל (מתוכם כ- 242 מיליון שקל הינם לביצוע בשנת 2011) המיוחסות למגזר השירות, האחזקה והסחר, לרבות סכום של כ-371 מיליון שקל המיוחס לפעילות התפעול של מכוני טיהור שפכים. 

 

ממאזנה של אלקטרה בע"מ עולה, כי החברה נהנית מנזילות גבוהה, המתבטאת בכך שיתרות המזומנים ושווי המזומנים והשקעות לזמן קצר של הקבוצה הסתכמו לסך של כ- 412.8 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה, נכון לסוף הרבעון השני של 2011, הסתכם בכ-740 מיליון שקל. 

 

מבחינת החלוקה למגזרים במחצית הראשונה של שנת 2011, אלקטרה בע"מ מציגה שיפור במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, שתרם במחצית הראשונה של 2011 הכנסות של כ-323.8 מיליון שקל, לעומת כ-302.6 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד, גידול של כ- 7% אשר נובע מהתקדמות בביצוע פרויקטים של הקבוצה. הרווח התפעולי הסתכם  בכ- 37.6 מיליון שקל לעומת כ- 29.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 29%.  

 

גם במגזר השירות, האחזקה והסחר, הכולל בין היתר את פעילות המעליות ואת הפעילות בתחום ה-Facilities management, הניב במחצית הראשונה  של 2011 עלייה בהכנסות לרמה של כ-386 מיליון שקל, לעומת כ-364.3 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד, גידול של כ- 6% הנובע מגידול במרבית הפעילויות של הקבוצה. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 53 מיליון שקל, לעומת כ-48 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 10%. 

 

במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום הניב במחצית הראשונה של שנת 2011 הכנסות בסך של כ- 11.4 מיליון שקל כתוצאה ממסירתן של 15 דירות בפרויקט בוטניק בבולגריה, כאשר בתקופה המקבילה אשתקד לא נמסרו דירות, וכן ממכירת זכות במקרקעין. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 28 מיליון שקל לעומת הפסד של כ- 3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

 

הפעילות בתחום הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל הניבה לאלקטרה בע"מ במחצית הראשונה של השנה הכנסות בסך של כ-779.5 מיליון שקל, לעומת כ-799 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר מכך שבתקופה המקבילה אשתקד נרשמה בפעילות הבניה התקדמות בפרויקט ספציפי משמעותי בהיקפו. הרווח התפעולי הסתכם בכ- 18 מיליון שקל לעומת, כ- 26 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר מכך שבתקופה המקבילה אשתקד רשמה הקבוצה הכנסה מהסדר בגין חובות קבוצת חפציבה בסך של כ- 5.1 מיליון שקל. מגזרי הפעילות האחרים לא מניבים כיום הכנסות ורווחים בהיקפים משמעותיים ביחס לסך פעילותה של הקבוצה. 

 

דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך של כ- 40 מיליון שקל ואישר תוכנית לרכישה עצמית של אג"ח של החברה בהיקף של עד 50 מיליון שקל.  

 

קבוצת אלקטרה בע"מ, בניהולו של איתמר דויטשר, נחשבת לאחת הקבוצות הקבלניות המובילות בישראל. הקבוצה פועלת כיום, באמצעות החברות הבנות שבבעלותה, ב-5 מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בארץ; פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל; שירות אחזקה וסחר; פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום, ומגזר הזכיינות.  

 

 

מחפש קורס בשוק ההון? כל מכללות שוק ההון בארץ- לחץ כאן 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
ראש מועצת ירוחם: "אנחנו נמצאים בתקופה מרגשת שבה מתאחדת הפריפריה עם המרכז בצעקה גדולה למען ישראל טובה יותר", 23/08/2011
מנכ"ל אלקטרה בע"מ: "אלקטרה בע"מ ממשיכה לשמור על מעמדה המוביל כמותג חזק ובעל מוניטין בשוק המקומי", 23/08/2011
”עד יום שישי סביר שנראה אופטימיות מתרחבת כאשר ה’ברבורים השחורים’ יכולים לארוב בכול נקודה ונקודה”, 23/08/2011
דלק נדל”ן עושה שרירים: לאור הנסיבות - החברה נאלצת להפסיק תשלומי הריבית לכל הנושים, 23/08/2011
משרד האוכלוסין וההגירה יצא לאחרונה במכרז לחברה שתפעיל מערכת התאמה ביומטרית בעקבות "חוק המאגר הביומטרי", 22/08/2011
על רקע האיום בניתוק היחסים הכלכליים: 40% גידול בייצוא מישראל לטורקיה בחודשים ינואר- יוני, 22/08/2011
חברת החשמל סיימה את המחצית הראשונה של השנה ברווח נקי של 506 מיליוני ש”ח, 22/08/2011
המשבר הנוכחי וזה של 2008: "שקול להשוואה בין שכשוך בכנרת לבין שחייה בים שורץ כרישים”, 21/08/2011
ירידות שערים בבורסה בעקבות ההחמרה במצב הביטחוני וירידות השערים בעולם - מיטב: הבריחה מהקרנות נבלמת, 21/08/2011
הרווח הנקי של כלל ביטוח ברבעון השני הסתכם ב-75 מיליון ש”ח לעומת 29 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, 21/08/2011
[1-5]...[6-10]  Previous Page 11 12 13 14 15 Next Page  [16-20]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.