כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

דו"חות בנק הפועלים: הרווח הנקי ברבעון השלישי נחתך בכ-50% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

26/11/2008

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2008 הסתכם ב- 441 מיליון ש"ח; הלימות ההון של הבנק, לסוף הרבעון השלישי, הינה בשיעור של 11.51%

להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים:

• הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2008 ב-441 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של 594 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ורווח של 823 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

• שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי ברבעון השלישי של שנת 2008 הסתכם ב- 9.6% בחישוב שנתי, בהשוואה לתשואה בשיעור של 13.8% ברבעון הקודם ו-18.3% ברבעון המקביל אשתקד.

• הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2008 ב- 384 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של 545 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ורווח של 826 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

• שיעור תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות להון עצמי ברבעון השלישי של שנת 2008 הסתכם ב- 8.3% בחישוב שנתי, לעומת תשואה בשיעור של 12.6% ברבעון הקודם ו- 18.4% ברבעון המקביל אשתקד.

• יחס ההון לרכיבי סיכון (הלימות ההון) בסוף הרבעון השלישי של שנת 2008, הגיע לשיעור של 11.51%, בהשוואה ל- 11.01% בסוף הרבעון השני של שנת 2008 ו-10.26% בסוף שנת 2007. יחס ההון הראשוני (TIER 1) לרכיבי הסיכון הגיע בסוף הרבעון השלישי של שנת 2008 לשיעור של 7.89%, בהשוואה ל-7.65% בסוף הרבעון השני של שנת 2008  ו- 7.50% בסוף שנת 2007.

• הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2008 ב- 2,083 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של 1,943 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ורווח של 2,417 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

• הפרשה לחובות מסופקים – ברבעון השלישי של שנת 2008 הפריש הבנק, בגין הפרשה ספציפית, סך של 720 מיליון ש"ח, המהווה שיעור הפרשה של 1.34% בחישוב שנתי, בהשוואה לסך של 276 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנה קודמת. הגידול קוזז על ידי הקטנת הפרשות וגביית חובות  שנמחקו בשנים קודמות בסך של 309 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 198 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.

• סך החובות הבעייתיים של קבוצת הבנק לסוף חודש ספטמבר 2008, הסתכם בכ- 15.0 מיליארד ש"ח, בהשוואה ליתרה בסוף חודש יוני 2008 שהסתכמה בכ-12.2 מיליארד ש"ח, עלייה בשיעור של כ- 23.0%.

• ההכנסות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2008 ב- 1,153 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 1,205 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ו- 1,267 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של 4.3% ו- 9.0%, בהתאמה.

• ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2008 ב- 1,960 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 1,911 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ו- 2,132 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של 2.6% וקיטון בשיעור של 8.1%, בהתאמה.

• תרומה לקהילה – הפעילות הקהילתית של עובדי הבנק מגוונת ורחבת היקף, ומוצאת ביטוי במעורבות חברתית, בתרומות כספיות ובפעילות התנדבותית ענפה. פעילות זו של קבוצת הבנק בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2008 באה לידי ביטוי בשווי כספי של כ- 36 מיליון ש"ח.

דני דנקנר, יו"ר הדירקטוריון: "הזעזועים הקשים בכלכלה העולמית בכלל ובמערכת הפיננסית והבנקאית בפרט, משפיעים בהכרח גם על המשק הישראלי, אם כי עד כה גילה המשק הישראלי עמידות יחסית לטלטלה. עם זאת, סביר להניח שבעתיד הקרוב צפויה האטה משמעותית בקצב הצמיחה של המשק הישראלי, בין היתר בגלל ירידה בהשקעות זרות בישראל וירידה בביקושים, הן בצריכה המקומית והן בייצוא לחו"ל.

בעת משבר כלכלי, מוטלת על המגזר הפיננסי אחריות רבה במיוחד. כגוף מוביל במערכת הבנקאית הישראלית, בנק הפועלים פועל וימשיך לפעול, בזהירות ובשיקול הדעת המתבקשים במצב זה, ובתיאום הדוק עם רשויות וגופים נוספים, לחילוץ המשק מן המשבר. בנסיבות אלה, בנק הפועלים נערך ומתאים את עצמו לפעילות במשק הנמצא במצב של האטה. הפעילויות הרגילות יימשכו, תוך שימת דגש על שיפור הצעת הערך ללקוחות מרובי הפעילות הבנקאית. הבנק מייחס חשיבות עליונה לשיפור השירות ללקוחותיו, תוך התאמה מירבית של השירות לצרכי הלקוחות. הלימות ההון של הבנק השתפרה, והיא עומדת כיום על 11.51%."

צבי זיו, מנכ"ל הבנק: "הדו"ח הכספי של הרבעון השלישי משקף מגמות בלתי- אחידות מבחינת השפעתן על התוצאות העסקיות של הבנק, בעיקר בהשוואה לתוצאות הרבעון הקודם. מצד אחד נשמרה רמת הפעילות הבנקאית הבסיסית, הושג שיפור ברווח המימוני, אך נרשמה ירידה בהכנסות התפעוליות, המבטאת את הרגולציה החדשה בתחום העמלות. מצד שני, ההאטה במשק קבלה ביטוי בעלייה חדה בהפרשה לחובות מסופקים ועלייה בהיקף החובות הבעייתיים, וזאת לאחר מספר שנים בהן נרשמה ירידה רציפה בפרמטרים אלו.

הבנק עוקב בקפדנות אחר ההתפתחויות בכלכלה הגלובלית ובמשק הישראלי, ומתאים את מדיניותו העסקית להתפתחויות אלה.

במסגרת הפעילות השוטפת בישראל, בנק הפועלים ממשיך לשים דגש על שיפור השירות והתאמתו לצרכי הלקוחות, באופן שימצא את ביטויו גם בשדרוג של השירותים הנוכחיים הניתנים ללקוחות הבנק וגם ביוזמות חדשות, ובהן פתיחת סניפים במודל שירות חדשני."

ההתפתחויות העיקריות בדוח הכספי לרבעון השלישי של שנת 2008:

הירידה ברווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2008, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, נבעה בין היתר מהפרמטרים הבאים:

•  הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים קטן בעיקר כתוצאה מהפסד מתיק נגזרות אשראי בגין מוסדות פיננסים זרים המוצגות בשווי הוגן, מהפסד מאגרות חוב של מוסדות פיננסיים זרים ומהפסקת איחוד בנק מסד ובנק יהב.

• הפרשה לחובות מסופקים – ברבעון השלישי של שנת 2008, הפריש הבנק בגין הפרשה ספציפית, סך של 720 מיליון ש"ח, המהווה שיעור הפרשה של 1.34% בחישוב שנתי, בהשוואה לסך של 276 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנה קודמת. הגידול קוזז על ידי הקטנת הפרשות וגביית חובות שנמחקו בשנים קודמות בסך של 309 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 198 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.

• הכנסות תפעוליות- קטנו בשיעור של כ- 9.0% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הירידה נבעה בעיקר מהקיטון בהכנסות מדמי ניהול קופות גמל, מירידה בדמי ניהול חשבון ומירידה בהכנסות שמקורן בשוק ההון והשקעה במניות לאור ירידת היקפי הפעילות בשוק.

התפתחות סעיפי המאזן

המאזן המאוחד ליום 30 בספטמבר 2008 הסתכם בכ- 297.9 מיליארד ש"ח, לעומת 303.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2007.

הירידה נבעה בעיקרה מהפסקת איחוד נתוני בנק מסד ובנק יהב. בנטרול יתרות בנק יהב ובנק מסד לסוף שנת 2007, חל גידול בשיעור של 1.8%.

האשראי לציבור הסתכם ב- 214.7 מיליארד ש"ח, גידול בשיעור של 4.7% בהשוואה לסוף שנת 2007. הגידול הושפע מעלייה בענף הבינוי והנדל"ן וענף אנשים פרטיים. הייסוף בשער השקל, ביחס למרבית מטבעות החוץ, גרם למיתון הגידול באשראי לציבור בשיעור של כ- 3.1%. כמו כן, חל קיטון בסך של כ- 4.2 מיליארד ש"ח, כתוצאה מהפסקת איחוד נתוני בנק מסד ובנק יהב לאחר מכירתם.

פיקדונות הציבור הסתכמו ב- 214.8 מיליארד ש"ח בהשוואה ל- 231.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2007. בנטרול נתוני בנק מסד ובנק יהב כתוצאה ממכירתם, פירעון פיקדונות מסוג S'Callable CD ששימשו למימון תיק ה- MBS והייסוף בשער החליפין של השקל ביחס למרבית מטבעות החוץ, חל גידול במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2008 בפיקדונות  בישראל בסך של כ- 12 מיליארד ש"ח. 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
כלכלני הפועלים: "הסיכון בשוק המניות כיום בשיאו", 30/11/2008
בנק הפועלים:"שיעור האינפלציה החזוי ל-2008 עודכן ל-3.5%", 30/11/2008
מודל חדש לאמידת סיכונים של תיק השקעות פנסיוני , 27/11/2008
בכירי בנק הפועלים הפחיתו שכרם מרצון, 27/11/2008
דו"חות בנק הפועלים: הרווח הנקי ברבעון השלישי נחתך בכ-50% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, 26/11/2008
פינוטק: "העובדה כי גוף הפיננסים הגדול בעולם סיטיגרופ ניזקק לסיוע של הממשל בכדי להימנע מפשיטת רגל מהווה המחשה נוספת לחומרת מצבו של סקטור הפיננסים העולמי", 25/11/2008
בית ההשקעות טנדם קפיטל חתם על ייצוג בלעדי בישראל של ענקית הפיננסים ING, 25/11/2008
מרץ השקעות: "הורדות הריבית צעד נכון אך לא מספק", 25/11/2008
הלמן-אלדובי: "המשבר הכלכלי בארה"ב הוא קודם כל משבר אמון, ונראה כי אובמה מצליח לשקם את האמון", 23/11/2008
בנק הפועלים: "מדד משכן למצב רוכשי הדירות ירד בחודש אוקטובר בשיעור של 4.6%", 23/11/2008
[1-5]...[61-65]  Previous Page 66 67 68 69 70 Next Page  [71-75]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.