כלכלה, עסקים- פורטל אקונומיסט
 
לייעוץ מסחר דרך האינטרנט הקלק כאן
*
*

חדשות וסקירות אודות מסחר ושוק ההון בארץ ובאולם

הראל ביטוח ופיננסים ממשיכה להציג גידול ברווחיות בתחומי הביטוח וחיסכון ארוך הטווח

2/12/2009

הראל ביטוח ופיננסים סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם רווח כולל שהסתכם בסך של כ-618 מיליוני ש"ח

הרווח הנקי הסתכם בכ- 370 מיליוני ש"ח

הראל ממשיכה להציג גידול ברווחיות בתחומי הביטוח וחיסכון ארוך הטווח

יאיר המבורגר יו"ר קבוצת הראל ביטוח ופיננסים: "לצד המשך גידול בהיקפי הפעילות מציגה הקבוצה רווחיות נאותה המעידה על איתנות הקבוצה ויכולותיה להתמיד להציג צמיחה ורווחיות מרשימים גם בעתיד "

קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה אמש את דוחותיה הכספיים לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2009:

הרווח הנקי של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009 הסתכם בכ-370 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-3.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2009 הסתכם לסך של כ- 618 מיליוני ש"ח לעומת הפסד כולל של כ-102 מיליוני ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-88 מיליוני ש"ח לעומת הפסד של כ-80 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל לרבעון השלישי לשנת 2009 הסתכם בכ-140 מיליוני ש"ח לעומת הפסד של 183 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול ברווח וברווח הכולל נובע הן מהשפעת התשואות החיוביות בשוק ההון והן משמירה על תוצאות חיתומיות משביעות רצון.

סך הפרמיות שהורווחו על ידי קבוצת הראל ברבעון השלישי לשנת 2009 הסתכמו בכ- 5.37 מיליארדי ש"ח, לעומת כ- 5.29 מיליארדי ש"ח ברבעון השלישי לשנת 2008. בנטרול השפעת פרמיות החד פעמיות קיים גידול בשיעור של כ-5.5% בסך הכולל של הפרמיות שהורווחו בתקופת הדוח.

יאיר המבורגר יו"ר קבוצת הראל ביטוח ופיננסים "המשך ביסוס הפעילות העסקית לצד צמיחת התחומים השונים, ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח, ביטוח בריאות, ביטוח כללי ופעילות בשוק ההון ובשירותים פיננסיים הביאו לתוצאות המצוינות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009, הממשיכות להעיד על איתנות הקבוצה ועל יכולותיה. הקבוצה תמשיך בביסוס אפיקי פעילותיה ותתמיד במיצוי יכולות הצמיחה שלה גם בעתיד".

סך הפרמיות שהורווחו בביטוח חיים וחסכון ארוך טווח בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2009 הסתכמו בכ-2,021 מיליוני ש"ח, לעומת כ-2,053 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת הפרמיות החד פעמיות שהתקבלו במסגרת עסקת בזק קיים גידול בשיעור של כ- 5.1% בפרמיות שהורווחו בביטוח חיים, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2009 לסך של כ- 270 מיליוני ש"ח לעומת הפסד של כ- 15 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מביטוח חיים הסתכם בתקופת הדוח בכ- 197 מיליוני ש"ח, למול הפסד של כ- 85 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הפרמיות ברוטו בביטוח כללי לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2009 הסתכמו לסך של כ-2,219 מיליוני ש"ח לעומת כ-2,234 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. במרבית ענפי הביטוח הכללי נרשם גידול בפרמיות ביחס לתקופה אשתקד, אשר קוזז מקיטון בפרמיות בענפי החבויות האחרים כתוצאה מעסקאות חד פעמיות שנעשו בתחום זה בתקופה המקבילה אשתקד.

היקף הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה ליום 30 בספטמבר 2009 הסתכם בכ- 8.1 מיליארדי ש"ח לעומת כ- 5.8 מיליארדי ש"ח ליום 30 בספטמבר 2008, גידול של כ- 40%. מספר העמיתים בקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי הקבוצה, עמד ביום 30 בספטמבר 2009 על כ- 358 אלף עמיתים מתוכם כ- 212 אלף עמיתים פעילים, גידול של כ- 28% במספר העמיתים הפעילים לעומת 30 בספטמבר 2008. דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 1,032 מיליוני ש"ח לעומת כ- 785 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 31%. סך הרווח לפני מס מניהול קרנות הפנסיה הגיע בתקופת הדוח לסך של כ- 11 מיליוני ש"ח, לעומת רווח לפני מס בסך של כ- 7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול של כ-53.3%.

היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל של הקבוצה, ליום 30 בספטמבר 2009, הסתכם לסך של כ- 20.8 מיליארדי ש"ח, לעומת סך של כ- 19.8 מיליארדי ש"ח ליום 30 בספטמבר 2008. ההכנסות מדמי ניהול שנגבו מקופות הגמל המנוהלות בקבוצה הסתכמו בתקופת הדוח בכ-  159.7מיליוני ש"ח למול כ- 138.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח לפני מס מניהול קופות גמל הסתכם ברבעון השלישי לשנת 2009 בכ- 62.8 מיליוני ש"ח, למול כ- 62.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הסך הכולל של הפרמיות שהורווחו בביטוחי בריאות תחום בו הקבוצה היא המובילה והגדולה בישראל, הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009 בכ- 1,356 מיליוני ש"ח לעומת כ-1,231 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 10%. הרווח מעסקי ביטוח בריאות בתקופת הדוח הסתכם בכ- 158 מיליוני ש"ח, למול כ- 119 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 33%.

הרווח בביטוח כללי ברבעון השלישי לשנת 2009 הסתכם לסך של כ- 131 מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ- 82 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 60%. הגידול ברווח נובע בעיקרו מהשפעת שוק ההון על רווחי ההשקעה, שיפור בתוצאות החיתומיות בעיקר עקב ירידה בסך התביעות במרבית תחומי הפעילות בביטוח כללי.

היקף הנכסים המנוהלים במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים הסתכם ליום 30 בספטמבר 2009, בכ- 16.9 מיליארדי ש"ח, לעומת סך של כ- 12.8 מיליארדי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2008, גידול של כ- 4.1 מיליארדי ש"ח. הגידול בסך הנכסים המנוהלים נובע בעיקר מהגיוסים לקרנות הנאמנות, מגיוס של למעלה מ- 800 מיליון ש"ח בחברת הראל סל, אשר הרחיבה פעילותה לתחום תעודות הסל בתחילת 2009 וכן מהעליות בשווקים.

לצד הפעילות הרווחית של קבוצת הראל בתחומי הביטוח השונים, המשיכה הקבוצה לפעול לביסוס פעילות זרוע הפיננסים תוך מעבר לרווחיות תפעולית (בניטרול הוצאות מימון) בשני הרבעונים האחרונים.הרווח התפעולי של הראל פיננסים ברבעון השלישי של 2009 הסתכם ב- 2.7 מיליוני ש"ח, ומתחילת השנה ב- 1.5 מיליון ש"ח. הכנסות הראל פיננסים ברבעון השלישי של 2009 הסתכמו ב- 45.3 מיליון ש"ח. מתחילת השנה, הסתכמו הכנסות הראל פיננסים ב- 119 מיליון ש"ח.

ההון העצמי של הקבוצה המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ליום 30 בספטמבר 2009 לסך של כ- 3,096 מיליוני ש"ח לעומת הון עצמי של כ-2,487 מיליוני ש"ח ליום 31 בדצמבר 2008.

סך הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה, בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים הסתכם ב- 30 בספטמבר 2009 לכ- 78 מיליארד ש"ח.

צילום: ורדי כהנא

הדפסשלח לחברהוסף תגובה  הדלק בהZרקור
לכתבות נוספות
הלמן-אלדובי: עד כה, חודש דצמבר מתאפיין בתנודתיות רבה עם נטייה חיובית, 14/12/2009
פעילים: מעלים את מחיר היעד למניית על בד לאור הזכיה בפרוייקט בארה"ב, 11/12/2009
בנק ישראל: בנובמבר פוחת השקל מול הדולר בשיעור של כ-1.2%, 10/12/2009
אקשטיין: "הבעיה המרכזית בשווקים הפיננסיים בישראל היא במימון אשראי חוץ-בנקאי לנדל"ן", 10/12/2009
קופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים יעברו לפרסום תשואה שנתית, 10/12/2009
חדש בבנק הפועלים – מידע, פעולות ומסחר בשוק ההון ישירות ממכשיר ה- iPhone, 8/12/2009
הלמן-אלדובי: הדרמה צפויה להתחולל בשוק האג"ח, 7/12/2009
"פסגות" חתמה על הסכם לרכישת 25% ממנהל ההסדרים הפנסיונים נ.פ.א. , 2/12/2009
הראל ביטוח ופיננסים ממשיכה להציג גידול ברווחיות בתחומי הביטוח וחיסכון ארוך הטווח, 2/12/2009
הפועלים: מדד אמון הצרכנים ירד בחודש נובמבר ב-0.4 נקודות , 2/12/2009
[1-5]...[36-40]  Previous Page 41 42 43 44 45 Next Page  [46-50]...[76-79]

אודות אקונומיסט

חדשות כלכלה

פורומים כלכלה

מאמרים כלכלה

לינקים נבחרים

מי אנחנו

כלכלה

הנהלת חשבונות

כלכלת משפחה

לימודי שוק ההון

חברי המערכת

שוק ההון

שירותי מחשוב

כלכלה

מחשבונים

פרסמו אצלנו

נדל"ן

דיני מקרקעין

שוק ההון

מידע פיננסי

תקנון האתר

פרסום ומדיה

משכנתא

פנסיה

רוטנברג עו"ד גירושין 

צור קשר

ספורט ובריאות

פנסיה

יזמות

עסקים קטנים

RSS

טכנולוגיה

ייעוץ מס

משכנתאות

פורקס

       
       

חדשות כלכלה, עסקים , שוק ההון, משכנתא אקונומיסט.

דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות לפורטל כלכלה, עסקים אקונומיסט בע"מ.