מילון כלכלי עסקי

אג"ח שחר

15/03/2009

איגרת חוב לא צמודה של בנק ישראל לתקופות של 2 עד 10 שנים כאשר מחזיק האג"ח יקבל ריבית שקלית שנתית קבועה שהוגדרה ונקבעה מראש.