מילון כלכלי עסקי

אגרת חוב קונצרנית

6/05/2009

אגרת חוב המונפקת על ידי חברות עסקיות הלוות מהציבור במקום לקחת הלוואה מבנקים ומקורות אשראי אחרים.

באג"ח מסוג זה קבועים מראש תנאי האג"ח: קרן + ריבית.

האג"ח משולם על ידי החברה המנפיקה בדרכים ובתקופות משתנות הקבועות בתשקיף להנפקת האג"ח.